กลุ่มจิตอาสาพุทธะ ร่วมกับ วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด
ขอเชิญชวนจิตอาสา น้อมทำความดี เนื่องในวันปิยมหาราช
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ณ วัดเสาธงทอง และรอบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าลงทะเบียน 200 บาท/คน
แจ้งชื่อ-นามสกุล-เบอร์โทร
เข้าร่วมกลุ่ม กด >>https://bit.ly/2llslWk

ค่าใช้จ่าย : 200