กิจกรรมปลูกป่า 2561/2018 
5 ส.ค. 61 ณ อ่างเก็บน้ำเขาสน จ.ราชบุรี

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มชมรม องค์กรไม่แสวงผลกำไร เกิดจากการรวมตัวกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และมีโครงการปลูกป่าจัดขึ้นประจำทุกปี 
การปลูกป่ามีสองลักษณะ คือ ปลูกใหม่ กับ ปลูกเสริม โดยปลูกเสริม หมายถึง การปลูกต้นไม้เพิ่มเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนั้น อาจไม่จำเป็นต้องปลูกก็ได้ เพราะป่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เอง เพียงแค่ระวังป้องกันการบุกรุกทำลาย แต่สำหรับบางพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแปรสภาพเป็นพื้นที่เกษตรมาเป็นเวลานาน ย่อมไม่สามารถที่จะกลับคืนสภาพเดิม ปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นเพียงทุ่งหญ้า ประโยชน์คือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ แต่มีประโยชน์น้อยกว่าป่าอื่นๆ ในเรื่องการอุ้มน้ำ ยึดดิน ฟอกอากาศ กำลังในการทำความเย็น ความชื้น ที่จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รวมถึงการนำเอาเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ทางตรงในอนาคตกรณีมีมากเพียงพอ ดังนั้น การปลูกป่าจึงมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนไม้ยืนต้น
อุปสรรค์ของการปลูกป่าคือฤดูกาลแปรปรวน เพราะการปลูกป่า กล้าไม้ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องให้ทันช่วงฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันฤดูกาลไม่มีความแน่นอน ต่างจากการปลูกป่าชายเลนกับการปลูกต้นไม้ในที่ที่มีการดูแลรดน้ำที่สามารถจัดได้ตลอดทั้งปี

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
07.00 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า (พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม) รถออก 07.40 น

– เดินทางโดยรถบัส แวะ ปตท.แถวราชบุรี
10.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
– รวมพล เข้าแถว รับฟังการบรรยาย และฟังคำชี้แจง
– เริ่มปลูกป่าด้วยการเคลียร์วัชพืชบริเวณที่จะปลูก ขุดหลุม ปลูกกล้าไม้ตามจุดที่หมายไว้ ผสมดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ (หรือไม่รดก็ได้) ปักไม้หลักหมาย และผูกยึดต้นกล้าเข้ากับไม้หลักหมายด้วยเชือกฟางสีแดง
– เสร็จภารกิจถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เก็บขยะและอุปกรณ์
12.30 น ( โดยประมาณ หรือเมื่อสร็จภารกิจ ) รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น ขึ้นรถ เดินทางกลับออกจากเขาสน
– แวะอุทยานหินเขางู
( คาดว่าน่าถึงกรุงเทพฯประมาณ 16.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

รับสมัครจำนวน 100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีความเข้าใจในงานจิตอาสา ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง(เรามีสตาฟคอยดูแลอีกที) พร้อมเปิดใจรับผู้อื่นเป็นเพื่อนใหม่และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ชมรมมีทุนสนับสนุนเป็นค่ากล้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยให้สมาชิกช่วยสมทบคนละ 300 บาท เพื่อเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารน้ำดื่ม
(มีใบประกาศฯ ให้)

*** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร ***

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th
SyfwC9.jpg

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- กิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่า 5 ส.ค. ) เพราะบางทีเรามีหลายกิจกรรม
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น)

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันการสมัครใน 1-2 วัน 

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/261494724400670  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน
ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/261494724400670

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท