ประกาศรับสมัครวิทยากร กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

1. ที่มาและวัตถุประสงค์กิจกรรมคัดเลือก
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีพันธกิจในการ 1) กำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) เป็นแกนกลางในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 3) วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับรูปแบบและปริมาณการใช้งานในอนาคต 4) ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ อันจะนำประเทศมุ่งไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

ดังนั้น จึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลกับประชาชน โดยก่อนที่จะฝึกอบรมให้กับประชาชนทางสำนักงานได้วางแผนในการฝึกอบรมวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านสื่อดิจิทัลก่อนภายใต้ “กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers” หลังจากฝึกอบรมแล้ววิทยากรจิตอาสาจะมีหน้าที่ไปฝึกอบรมกลุ่มคนเป้าหมายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก
เพื่อคัดเลือกวิทยากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อเป็นวิทยากรในกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

3. กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากรในกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers: ครู อาจารย์ ผู้จัดการศูนย์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4. ประโยชน์ของกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers
เพื่อสรรหา และฝึกอบรมวิทยากรในกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตามศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลต่อไปหลังจากฝึกอบรม ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

     4.1 การใช้งาน INTERNET
     4.2 รู้จัก “มือถือ” ของเรา
     4.3 การใช้งานแอปพลิเคชันกูเกิ้ล (Google)
     4.4 การใช้งาน SOCIAL MEDIA
     4.5 การใช้งานแอปพลิเคชันยูทูป (Youtube)
     4.6 การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
     4.7 การใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ การใช้งานแอปพลิเคชัน “DoctorMe” และการใช้งานแอปพลิเคชัน “EMS1669”

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     5.1 มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
     5.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
     5.3 มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน หรือ วิทยากรหน่วยงานอื่นๆ

 เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th

 เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครการเข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteersกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
     - เอกสารแนบประกอบการพิจารณาด้านบุคคล ได้แก่ ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น

จัดส่งใบสมัครและเอกสารแนบมาทางช่องทางต่อไปนี้ 
Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com
(ทั้งนี้ ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่าใบสมัครการเข้าร่วมเป็นวิทยากรสำหรับกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT)

กำหนดการจัดส่งใบสมัคร
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม
การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโดยพิจารณาจากบุคคลที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจัดฝึกอบรม เรื่อง กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers จำนวน 5 วัน สถานที่จัดฝึกอบรมจัดในเขตกรุงเทพ โรงแรมเซนทรา ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตามระยะเวลา ดังนี้

กำหนดการเบื้องต้น
- คัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร
- อบรม (10 คน) วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 โรงแรมเซนทรา ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 17 – 21 เมษายน 2562 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ศูนย์ ICT ชุมชน กศน.ตำบลขามป้อม จังหวัดขอนแก่น 
- กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ICT ชุมชน อบต.ศรีภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการฝึกอบรม 
- กรณีผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่างวันที่ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก
การประกาศผลการคัดเลือก ประกาศในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
- Facebook : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- Website : www.tdi.in.th
- Email: ตอบกลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลการลงทะเบียน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิประโยชน์
- ค่าตอบแทนการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ
- ใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

เกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

  • ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร พิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ - มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
    - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    - มีประสบการในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน หรือ วิทยากรหน่วยงานอื่นๆ
    - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมสำหรับการอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง
  • เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม มีความพร้อมในการเข้าอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มีเวลาเข้าร่วม 100% ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ระยะเวลาการ 5 วัน คือ 1 –5 เมษายน 2562) 
  • มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่อเนื่องภายหลังการฝึกอบรมสำเร็จ โดยสามารถลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างจังหวัด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
  •  นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 06-4492-9883

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ค่าใช้จ่าย : ฟรี