องค์กรผู้จัดงาน
•    มูลนิธิส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF)
•    http://www.savechildrenthailand.org/

รายละเอียดงาน
•    CYF เป็นมูลนิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นองค์เอกชนสาธารณกุศลด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีเลขที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาไทย ที่ กท 1166 โดยมีประธานมูลนิธิ คือ นายธีรภัทร สูตะบุตร เป็นประธานกรรมการ  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ
o    ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
o    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้วิธีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย
o    ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษา และลดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท
o    ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ๆ
•    มีพื้นที่ในการดำเนินงานหลักในด้านการศึกษาที่สำคัญ 3 แห่ง  คือ
o    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสะเนพ่อง ทุ่งใหญ่นเรศวร  ต.ไล่โว่
อ.สังขละบุรี จ.กาญจบุรี
o    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้วยพาน จ.น่าน
o    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เขาโจด จ.กาญจบุรี
•    มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านปลุกปรีดี เลขที่ 14/219 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานอาสาสมัคร
CYF เปิดรับเพื่อนร่วมเดินทาง 2 ตำแหน่ง คือ

1. อาสาสมัครฝายศิลปกรรม และดูแลเว็บไซต์ (1 คน)
หน้าที่

•    ทำแบรด์เนอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับหน้าเว็บไซต์ หรือป้ายกิจกรรมอื่น ๆ ของ CYF
•    ทำหน้าที่ดูแล พัฒนา และลงข่าวสารของ CYF ในหน้าเว็บไซต์
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
•    มีความสามารถในการใช้โปรแกรมในการออกแบบ Photoshop เป็นพื้นฐาน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในงานออกแบบได้
•    สามารถใช้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla
•    มีความรู้เข้าใจสามารถที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ SQL ได้
•    สามารถรับสภาวะความกดดัน ต่องานเร่งด่วนได้

2. อาสาสมัครฝ่ายระดมทุน (1 คน)
หน้าที่

•    ทำแผนกิจกรรมระดมทุนร่วมกันกับทีมงานของ CYF
•    ดูแลการบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคของ CYF
o    ติดต่อขอวางกล่องบริจาคที่หน่วยงานภายนอก
o    เปลี่ยนสลับกล่องรับบริจาคตามจุดต่าง
o    ประสานงานกรรมการตรวจนับเงินบริจาค
•    ประสาน จัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

สถานที่ทำงาน    สำนักงาน (ชั่วคราว) มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
(แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

คุณสมบัติอาสาสมัคร    เงื่อนไข-ข้อตกลง
–    ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำให้
–    กรณีที่ต้องลงพื้นที่ทำงานที่ ตจว.มีสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทางที่เบิกจ่ายตามจริง
–    สามารถเข้ามาสำนักงาน หรือจุดนัดหมายอื่นเพื่อประชุมสรุปรายงานความคืบหน้าร่วมกับทีมงานได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน (ตามที่ตกลง ยกเว้น วันอาทิตย์)

ระยะเวลาร่วมงาน
–    สามารถร่วมงานอย่างน้อยขั้นต่ำ 2 เดือนขึ้นไป
(เริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการพิจารณา)

ติดต่อประสานงาน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    พี่เตย 098-6688099
Email : piya@hmr.ac.th
** กรุณาติดต่อเวลา 8.30 – 17.30 น. **

 

สมัครได้ที่
•    ใบสมัครแนะนำตัวเอง ตำแหน่งที่อยากจะมาช่วยงาน พร้อมทั้งเขียนเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจที่จะมาร่วมทำงานกับ CYF

โดย ส่งไฟล์ Word หรือ pdf  ฟอนต์ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4  มาที่ piya@hmr.ac.th  พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งขีดคร่อมระบุเพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครของ CYF เท่านั้น

ค่าใช้จ่าย : -