โครงการก่อสร้างบ้านดินเพื่อเด็กกำพร้า เขตดอยวาวี

บ้านพักเด็กกำพร้านี้ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 319 ม.5 บ้านห้วยมะซาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เด็กใน ชุมชนได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวที่มีการหย่าร้าง ปัญหายาเสพติดในครอบครัว  ปัญหาพ่อแม่ยากจนขาดอาชีพ ขาดที่ดินทำมาหากิน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบกับเด็กอย่างกว้างขวาง เด็กขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่ ขาดอาหาร ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่วงจรปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะถูกบังคับโดยสถานการณ์ความยากจนในครอบครัวของตัวเองนั้นได้ประสบอยู่

บ้านมานาตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสที่ดีให้ กับเด็กเหล่านี้ที่จะเติบโตเพื่อการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม โดยการให้โอกาสกับเด็กกำพร้า  เด็กที่ครอบครัวแตกแยก เด็กที่มีฐานยากจนและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของพวกเขาด้วยการ ให้โอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การเรียนรู้ทางสังคมและการฝึกจริยธรรม ควบคู่ไปกับการให้ที่พักอาศัยและปัจจัยสำคัญต่างๆในการดำรงชีพอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติต่อไป

โครงการก่อสร้างบ้านดินนี้ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษจิกายน 2558 ระยะเวลาในการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ขณะนี้ต้องการรับอาสาสมัครเพื่อ
1.ปั้นก้อนดินเพื่อก่อทำแพง จำนวน 12 คน ต่อวัน
2.ก่อกำแพงดิน เพื่อสร้างตัวบ้านดิน

สำหรับอาสาสมัครที่มาช่วยโครงการทางเราจะบริการเรื่องอาหารให้ค่ะ