รายละเอียดมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยผู้หญิงที่เข้ารับการบริการของมูลนิธิเป็นกลุ่มผู้หญิงทำงานโดยทั่วไป ที่ได้รับค่าค่าตอบแทนน้อย และประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรม 

ต้องการอาสาสมัครที่สามารถตัดต่อวีดีโอ โดยมูลนิธิได้มีบันทึกวีดีโอและภาพนิ่งในระหว่างการทำกิจกรรม จึงต้องการอาสาสมัครเพื่อเข้ามาตัดต่อวีดีโอดังกล่าวเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานมูลนิธิแก่บุคคลทั่วไป แก่กลุ่มสตรีที่ต้องการเข้ามาพัฒนาตนเองและเพื่อใช้ในงานระดมทุนเพื่อการดำเนินงานในมูลนิธิ

การตัดต่อวีดีโอ สามารถทำได้ที่บ้านหรือหากอาสาสมัครสะดวกสามารถเข้ามาทำที่สำนักงานของมูลนิธิได้ มูลนิธิมีความต้องการในการตัดต่อวีดีโอให้มีความยาวประมาณ 2-3 นาที โดยใส่คำบรรยายซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมข้อมูลให์) ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มเพลงหรือเทคนิคอื่นๆ

  • ส่งอีเมล์แนะนำตนเองและผลงานที่เคยทำเข้ามาที่มูลนิธิ staff@pratthanadee.org
  • เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเพื่อเข้ามาพูดคุยกับอาสาสมัครในรายละเอียดที่สำนักงานเป็นลำดับต่อไป

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี