เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11
วันนี้- 31 พฤษภา’59
“ โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน”
เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11″
ยื่นใบสมัครวันนี้ – 31 พฤษภา’59

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างนักกฎหมายและคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจปัญหาสังคม ปัญหาประชาชนผู้เสียเปรียบ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักในบทบาทที่จะใช้วิชาชีพและความรู้ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมและมีอุดมคติในการทำงานเพื่อสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางกฎหมายและผู้ที่มีใจช่วยเหลือ ได้เข้ามาหนุนช่วยการแก้ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส องค์กรชุมชน และหนุนช่วยการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ที่เอื้อให้นักศึกษาด้านนิติศาสตร์ได้เข้าใจปัญหาและมีการฝึกปฏิบัติกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนการส่งเสริมเวทีการแลกเปลี่ยนของอาสาสมัครทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะหนุนช่วยกันทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในอนาคต

ปี 2559 โครงการได้มีการเปิดรับสมัคร “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11″ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความกระตือรือร้นกับงานอาสาสมัคร เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เข้าเป็นอาสาสมัครในโครงการ ด้วยระยะเวลา 1 ปี คือ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560

องค์กรและ/หรือผู้ที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้ตามลิงค์ด้านล่าง  แล้วส่งกลับมาที่

ส่งใบสมัครมาที่
“มูลนิอาสาสมัครเพื่อสังคม(โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน) เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือส่งทางอีเมล์ที่ suparatrung@gmail.com”

รับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-6910437-9, 088-7913275 และ 088-5562307

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่
ใบสมัครสำหรับอาสาสมัคร : http://www.thaivolunteer.org/wp-content/uploads/2016/02/ใบสมัครรุ่น-11-ผู้สมัคร1.docx
ใบสมัครสำหรับองค์กรที่จะรับอาสาสมัคร : http://www.thaivolunteer.org/wp-content/uploads/2016/02/ใบสมัครรุ่น-11-องค์กร1.docx

ค่าใช้จ่าย : -