โรงเรียนวัดท่าดินแดงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งในที่ดินวัดท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2468 จนถึงปัจจุบัน ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งชายและหญิงรวม 67 คนและมีคุณครูที่ทำการสอนอยู่  5 ท่าน ตั้งแต่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือโดยซ่อมแซมความเสียหาย แต่ทางโรงเรียนยังต้องการทางเดินเท้าคอนกรีตรอบห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้จึงเกิดเป็นโครงการ Build Hope& Make Friends ขึ้นเพื่อสร้างความฝันและรอยยิ้มแก่เด็กๆนี้ให้เป็นจริง

วันกิจกรรม                            17 กันยายน 2559

กิจกรรม                                  เทพื้นคอนกรีตทางเดินเท้า

จำนวนอาสาสมัคร                  15-20 คน

อาหารกลางวัน                      อาหารไทยแบบบุฟเฟ่
การเดินทาง                            รถตู้

 

เงินบริจาค 2,000 บาท  ประกอบด้วย

เงินบริจาคในการสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต       1,500 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                          500 บาท

(เสื้อยืด Habitat ค่าอาหารกลางวัน น้ำดื่ม อาหารว่าง ค่าเช่าเต้นท์ เก้าอี้ และค่าเดินทาง)

**มีใบประกาศนียบัตรมอบให้**   

หมายเหตุ

  • อาสาสมัครต้องมีอายุขั้นต่ำ 15 ปี
  • ไม่สามารถคืนเงินบริจาคได้ทุกกรณี
  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณเปิ้ล อีเมลล์ marisap@habitatthailand.org  หรือเบอร์โทรศัพท์ 061-4123564

ขั้นที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัคร (Application  form) จาก https://drive.google.com/folderview?id=0B8aBdhzyvd2MdzVOSGdKVHJmcG8&usp=sharing
และกรอกข้อมูลแล้วบันทึกในแบบฟอร์ม Build Hope& Make Friends#2

ขั้นที่ 2 โอนเงินบริจาคจำนวน 2,000 บาท มาที่เลขบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 234 – 203 – 753 – 7 สาขา Asoke Tower

ขั้นที่ 3 ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มายังอีเมลล์  Volunteer@habitatthailand.org   ***ภายในวันที่ 14 กันยายน 2559***

ขั้นที่ 4 รับเอกสารการยืนยันโดยอีเมลล์ตอบกลับ

Register Now

ค่าใช้จ่าย : 2000 บาท