Image Not Available

อาสาสมัคร “Draw You A Smile” สอนศิลปะน้องๆผู้มีความบกพร่องทางสมอง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : April 24, 2016 to April 24, 2016
Timing : 14.00 to 16.30

Location : สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง บ้านราชาวดีหญิง

“Draw You A Smile” เป็นโครงการอาสาสมัคร ที่ได้รับอนุญาตจากสถานสงเคราะห์ บ้านราชาวดีหญิง ปากเกร็ด ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะให้กับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญาRead more