ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครทั้ง 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : จะมีการติดต่อนัดหมายการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โครงการ

childream_5_round_1e

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์
ลำดับ ชื่อ สกุล
1 จรุงศักดิ์ จันทร์เปรียง
2 นรินทร์โชติ อาคมพัฒน์
3 ประภัสสร จำนงค์ทรัพย์
4 กิมิทา นนทะแสน
5 ปนัดดา สินพูนภักดิ์
6 วรุณลักษณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล
7 ประสงค์ เรือนคำ
8 ธนพรรณ งามโสภา
9 ชัชชัย มณีโชติ
10 นันทินี เกตุแก้ว
11 วิภาพร ลักษณะสีสุข
12 สุดารัตน์ สุปินนะ
13 พรพรรณ โกฎยี่
14 จุติวุฒิ วงศ์ข้าหลวง
15 ภาริตา บรรจงดวง
16 ธีรเดช ทองสำริต
17 ณัฐวรรณ ชิตชวนกิจ
18 วิชชุดา ปิ่นทอง
19 วิชชุตา อักษรกิตติ์
20 นุชรา วงค์เวียน
21 ศรีสกุล โกมลโรจน์
22 พิรดา วงษ์ไทยวรรณ
23 สหรัฐ นาสีเคน
24 อนัญญา เนินเขา
25 ศลิษา ไตรพิพิธสิริวัฒน์
26 ไกรสร ไทยแสนทา
27 ลักษมณ คำลิขิต
28 วีรฉัตร์ ธนาธรโพธิรัตน์
29 ศิริรัตน์ ขันติการุณ
30 ฮาดีล บินซอและฮ์
31 เสาวณีย์ คำแดง
32 ภัทราวรรณ พิพิธทอง
33 วีรพล เต็งรัง
34 ณิชนันท์ นามวงศ์
35 พัฒนชัย ลิมไธสง
36 จิราวรรณ แก้วงามสอง
37 สมฤทัย วัฒนศิริขจรชัย
38 อิทธิธนัตถ์ สิทธิพรหม
39 ทิพยรัตน์ ศรีสุข
40 สลิลเกตน์ เกียรติระบิล