ปิดรับสมัคร

childream_6-5a

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ขอเปิดรับสมัครรอบพิเศษ
“ครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่ 6” จานวน 6 คน

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 5-25 ต.ค 2559

จากประกาศวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่เราได้ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ เราได้ครูอาสารุ่นที่ 6 จานวน 10 คน ซึ่งขอสละสิทธิ์จานวน 3 คน ทันทีที่เราแจ้งผลอย่างเป็นทางการ และสละสิทธิ์ภายหลังการตอบรับทางอีเมล์อย่างเป็นทางการอีก 1 ท่าน ทางทีมงานต้องการครูอาสาในแต่ละรุ่นจานวน 12 คน สาหรับ 6 โรงเรียน ซึ่งแต่ละรุ่นทางทีมงานได้ทาการคัดเลือกและทางานอย่างหนักเพื่อสร้างความเข้าใจสาหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นครูอาสา แจ้งคุณสมบัติและข้อกาหนดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และแทบทุกครั้งสาหรับทุกคนที่สมัครเข้ามา ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครจะผ่านเข้ารอบการคัดเลือกทุกท่าน เราจาเป็นต้องเฟ้นหาผู้ที่สามารถปรับตัวได้ อยู่ร่วมกับผู้คนที่ไม่คุ้นเคย ไม่คาดหวังในสิ่งที่เกินความเป็นจริง สามารถดูแลตนเอง และต้องการการเรียนรู้ใหม่ ๆ และที่สาคัญที่สุดอยากมีส่วนร่วมในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาไทยโดยการใช้รูปแบบอาสาสมัครครูสอนทักษะชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในแต่ละโรงเรียนที่อาสาสมัครจะเข้าไปประจาการ การที่ทางทีมงานมีการคัดเลือกที่ซับซ้อนก็เพื่อเหตุผลที่จะหาผู้ที่เหมาะสมและพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งตนเองและผู้อื่น ทาให้หลายท่านต้องผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความและการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น

ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครมีความพร้อมที่จะทาหน้าที่ในระยะเวลา สี่เดือน (16 พ.ย 2559 – 16 มี.ค 2560) ขอแจ้งให้ทราบว่าการเป็นครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ที่เป็นเงินเดือน แต่มีการการสนับสนุนที่พัก และอาหาร ตลอดระยะเวลาสี่เดือน สนับสนุนการฝึกอบรม ติดตามให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัคร มีประกันอุบัติเหตุ เพื่อมิให้มีการเข้าใจผิดและนาไปสู่การสละสิทธิ์และทาให้เกิดความเสียหายต่อโครงการโดยเฉพาะทางโรงเรียนและเด็ก ๆ ที่เฝ้ารอการมาถึงของครูอาสาในทุก ๆ เทอม

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 6

ปี 2556 – 2557 เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครในระดับภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานโดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่รับอาสาสมัครระดับภูมิภาคใน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการอาสาสมัคร (Volunteer Program) และระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) ให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยอยู่บนพื้นฐานของประเด็นความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่ และมุ่งไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครที่มีความยั่งยืน (Sustainable Volunteering)

ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือโดยพัฒนาความร่วมมือการทำงานกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง “ครูอาสาสมัคร” ซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ “ครูอาสเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 6” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร
1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทอาสาสมัคร
2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย     หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย    ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู         หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู     ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก         หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก     ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม     หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม     ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง         หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง     ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน        หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน     ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
4.1     จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
4.2     สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
4.3     สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4     ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5     สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6     จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

register_step_design2

register_step_design1

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น
6
ปีการศึกษา
2559

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัครครูอาสา (รอบพิเศษ) 5 – 25 ตุลาคม 2559 กรอกใบสมัคร :www.volunteerspirit.org
การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ- อ่านใบสมัคร 25-26 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2559 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การสอบสัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2559
การประกาศผลการคัดเลือก 1 พฤศจิกายน 2559 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การปฐมนิเทศครูอาสา รุ่นที่ 6 11-15 พ.ย พฤศจิกายน 2559 (5 วัน) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การปฏิบัติงานของครูอาสา 16 พ.ย 2559 – 16 มี.ค 2560 (4 เดือน)
Follow Up 5-9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
Midterm Review 14-15 มกราคม 2560 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
ถอดบทเรียนการทำงาน 17-19 มีนาคม 2560 (3 วัน) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัคร

1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

 1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  • – เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (10 คะแนน)
  • – แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (25 คะแนน)
  • – เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (35 คะแนน)
  • – ท่านคิดว่าจะสามารถใช้ความรู้และทักษะของตนเองไปช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนได้อย่างไร (30 คะแนน)

ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : http://www.volunteerspirit.org/?p=28733