โครงการบ้านปลา รับอาสาสมัครมาร่วมกันเป็นจิตอาสาสร้างบ้านปลา ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ กับ “โครงการบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์”

บ้านปลาจำลองที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพประมงพื้นบ้าน ณ บริเวณสวนสาธารณะแหลมเจริญ อ. เมือง จ. ระยอง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน นี้ รับสมัครจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ที่ https://www.scgchemicals.com/fishhome/#register

*ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง Email และมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

———————————
ทราบไหมว่า “ทะเล” กำลังเสื่อมลงทุกวัน ปลาในพื้นที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่าอาชีพที่อยู่คู่กับท้องทะเลมายาวนานอย่างประมงพื้นบ้านกำลังได้รับผลกระทบ และหากปล่อยให้ปัญหาลุกลามต่อเนื่อง เชื่อได้เลยว่า อีกไม่นานผู้บริโภคอย่างเรา ๆ คงไม่มีปลาสด ๆ จากประมงพื้นบ้านให้กินกัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักทะเล รักชาวเล… มาช่วยกันคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเล เพื่อคืนอาชีพให้กับประมงพื้นบ้านกับ “โครงการบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์”

หากคุณชอบเที่ยวทะเล ชอบอาหารทะเล เราขอให้คุณรีบเปิดคลิปนี้ เพราะทะเลที่คุณเคยเห็น อาจมีบางอย่างไม่เหมือนเดิม

หากคุณชอบเที่ยวทะเล ชอบอาหารทะเล เราขอให้คุณรีบเปิดคลิปนี้ เพราะทะเลที่คุณเคยเห็น อาจมีบางอย่างไม่เหมือนเดิม.#บ้านปลาเอสซีจีเคมิคอลส์ #fishhomebyscgchemicals

โพสต์โดย CSR SCG Chemicals บน 25 กันยายน 2017

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดรับอาสาสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 30 ตุลาคม 2560 โดยอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่สวนสาธารณะแหลมเจริญ จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

2. อาสาสมัครยินยอมให้ใช้ภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3. สิทธิ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4. อาสาสมัครที่ได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้

5. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ

6. การตัดสินชี้ขาดของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

9. อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

———————————

กำหนดกำรโครงกำร “บ้ำนปลำ เอสซีจี เคมิคอลส์”

วันเสำร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 2560
ณ สวนสำธำรณะแหลมเจริญ เทศบำลนครระยอง จ.ระยอง
6:00-6:30 น. อาสาสมัครพร้อมกันที่ เอสซีจี สานักงานใหญ่ (บางซื่อ,กรุงเทพฯ) / ลงทะเบียน-รับเสื้อ
6:30-9:30 น. ออกเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ สู่หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง
9:30 น. อาสาสมัครเดินทางถึงสถานที่จัดงาน
10:00-10.20 น. พิธีเปิดงาน
10:20-12:00 น. แบ่งกลุ่ม ร่วมสร้างบ้านปลา คืนวิถีประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์
12:00-13:30 น. รับประทานอาหารและเลือกอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชาวประมง ชมนิทรรศการ เล่นเกมส์ รับของที่ระลึก
13:30-15:00 น. กิจกรรมเพิ่มทรัพยากรทางทะเล ปล่อยปูและพันธุ์ปลา
15:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ตรวจสอบความพร้อมก่อนสมัคร
 มีความพร้อมในการทากิจกรรมเพื่อสังคมในวันและเวลาตามกาหนดการ
 ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางและการทากิจกรรมฯ
 มีใจรักสิ่งแวดล้อมและต้องการร่วมสร้างความยั่งยืนแก่อาชีพประมงพื้นบ้าน

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะแจ้งผลการสมัครพร้อมนัดหมายเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกาหนดการตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสาคัญ
*ภาพตัวอย่างกิจกรรมประกอบบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์*