หอบรักไปห่มป่า เติมรักษ์ เติมน้ำวงบ่อเพื่อสัตว์ป่าออกหากิน

ในวงเล็บเปิด ดอกไม้ในที่ลับตา น้ำคือชีวิต สู่กลางใจเธอ

วันเสาร์ที่ ๑(เช้า) – วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๔๕๐ บาท (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

 

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

– รถตู้ + น้ำมัน
– อาหาร ๔ มื้อ
– บำรุงที่พักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– อุปกรณ์
* * * ห ม า ย เ ห ตุ ที่ ม า ข อ ง คำ * * *

ดอกไม้ในที่ลับตา : ดอกไม้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นดอกไม้ของยังให้ความสวยงามอยู่ดี เช่นเดียวกับการทำดี แม้ไม่มีใครเห็นแต่ความดีก็ยังอยู่ ดังนั้นหากจะทำดีทำไปเลย โดยไม่ต้องเอามาอวด ที่มาของชื่อ จากเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา ของวงนั่งเล่น

 

ทำ อ ะ ไ ร
กิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยช่วยกัน
– ชวนอาสามาลงมือเติมน้ำในวงบ่อ เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารในช่วงหน้าแล้งไว้สำหรับสัตว์กินพืช
– ศึกษาธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ทำ ไ ม ต้ อ ง เ ติ ม น้ำ หรือ เติมน้ำ ทำ ไ ม
ในช่วง หน้าแล้ง แหล่งน้ำในธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งทางพื้นที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ได้หากิน และไม่ออกนอกพื้นที่ป่า โดยบ่อน้ำดังกล่าวไม่ได้สร้างให้มีผลกระทบกับธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมจากแหล่งธรรมชาติ

ผ ล ที่ ไ ด้
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วแล้วส่งผลถึงการฟื้นตัวของป่าไม้ในธรรมชาติแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในเขตบังเกิดประโยชน์หลายต่อในการลงมือทำ
กำ ลั ง ใ จ : ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปัน ด้วยวิธีลงมือทำ ส่งถึงสัตว์ป่าในธรรมชาติการช่วยฟื้นฟูดูแลป่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกันของมิตรจิตอาสาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเพียงแค่ผู้เข้าร่วม “ เ ปิ ด ” ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

 

ลั ก ษ ณ ะ กิ จ ก ร ร ม
กลุ่มอาสา #โรงบ่มอารมณ์สุข ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม เติมความสุข และปรับปรุงทางงศึกษาธรรมชาติเพื่อให้แหล่งเรียนรู้และถิ่นหากินของสัตว์ในธรรมชาติต่อๆไป
*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***

 

กำหนดการ
หอบรักไปห่มป่า เติมรักษ์ เติมน้ำวงบ่อเพื่อสัตว์ป่าออกหากิน

ในวงเล็บเปิด ดอกไม้ในที่ลับตา น้ำคือชีวิต สู่กลางใจเธอ

วันเสาร์ที่ ๑(เช้า) – วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๖.๓๐ น. ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ จะแจ้งนัดหมายพร้อมพิกัดอีกครั้งก่อนวันเดินทาง)
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน พร้อมเดินทาง สู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้ง
(เดินทางโดยรถตู้)
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ กิจกรรมน้ำคือชีวิต ผลัด ที่ ๑
นิเวศศึกษาห้วยขาแข้ง สืบป่าจากสืบ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักจากป่าสู่กลางใจเธอ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เรือนอน)

 

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า(๓)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมน้ำคือชีวิต ผลัด ที่ ๒
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๕.๐๐ เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

#โรงบ่มอารมณ์สุข : #โลกสวยด้วยน้ำใจ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๔๕๐ บาท (หนึ่งพัน-๔ร้อย-ห้าบาทถ้วน)
โครงการขอรับเฉพาะอาสาที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขบนรถคันเดียวกัน
– ขออนุญาตไม่รับผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆ ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านครับไม่แวะรับรายทาง
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง รับเฉพาะท่านที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
๑,๑๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
๑.อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
๒.รถตู้ กรุงเทพฯ-เขตรักษาพันธุ์ฯ-กรุงเทพฯ
๓.น้ำมัน
๔.ค่าบำรุงที่พัก
๕.ค่าเข้าเขตฯ
๖.ค่าวิทยากร
๗.ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
๘.อื่นๆ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา ป้ายชื่อ

ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม แยกชาย หญิง มีที่นอน หมอนผ้าห่มพร้อม

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑๙ คน

 

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

 

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด
– เสื้อกันหนาว กลางคืนอากาศจะหนาว
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

 

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

081-515 8564 : นุ้งนิ้ง

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like

http://www.facebook.com/HappySeedsGroup

 

 

ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

 

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

 

วิธีการสมัคร: การสมัครร่วมกิจกรรม ๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น E-Mail : Sunday2309@hotmail.com ( * * สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น* * ) ๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล ๐.แจ้งชื่อกิจกรรม "จิตอาสา เติมน้ำ ห้วยขาแข้ง" ๑.เพศ / คำนำหน้านาม (จัดสรรห้องพัก) ๒.ชื่อ-นามสกุล ๓.ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ) ๔.วันเดือนปีเกิด ๕.เบอร์ติดต่อกลับ ๖.อีเมล์/ facebook ของผู้เข้าร่วม ๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง เพื่อแจ้งเลขบัญชีธนาคาร ๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม โอนคนละ ๑,๔๕๐ บาท (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) ** เลขบัญชีธนาคารแจ้งหลังจากสมัคร** ๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 19 คน
ค่าใช้จ่าย: 1450 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: อุทัยธานี
ปิดรับสมัครวันที่: 28/04/2021
อีเมล: sunday2309@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 515-8564