ชื่อนามสกุล จังหวัด อายุ หน่วยงาน Entry Date
นางสาว จิรภัทร อังกุรานันท์กรุงเทพมหานคร11มูลนิธิชุมชนไทJune 2, 2020
นางสาว เพ็ชรนัดดา ปรางศรีกรุงเทพมหานคร13มูลนิธิชุมชนไทJune 2, 2020
นาย ตฤณ เจริญพงศ์ชัยกรุงเทพมหานคร13มูลนิธิชุมชนไทJune 2, 2020
นางสาว รอซิดะห์ ปูซูปัตตานี48มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นาย มูฮามัดดือราฟี สะมะแอนราธิวาส51มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว จิตติมา จิตหลังสตูล34มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว คนึงนิจ มากชูชิตสงขลา59มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว เตะหาวอ สาและปัตตานี50มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นาง ละม้าย โสพรรณโชติภูเก็ต55มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว ราตรี แพ่งต่ายภูเก็ต43มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว พะเยาว์ เชียงสินภูเก็ต55มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว ทัศนีย์ ทองพริกภูเก็ต45มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นาง ดวงอำพร ภูมิรัตน์ภูเก็ต41มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว เบญญาดา ผิวสร้อยภูเก็ต34มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว จิรภา ดำทองพัทลุง42มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง อำพร คงผลพัทลุง59มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง พรทิพย์ ชูอินทร์พัทลุง42มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง กลีบ จันทร์แดงพัทลุง62มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง หวานใจ สุขชูพัทลุง46มูลนิธิชุมชนไทMay 28, 2020
นาง ระเบียบ ปล้องอ่อนพัทลุง58มูลนิธิชุมชนไทMay 28, 2020
นางสาว อรษา โภคบุตรพังงา59มูลนิธิชุมชนไทMay 28, 2020
นางสาว รุ่งทิวา ทาทองเชียงใหม่35ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 28, 2020
นางสาว อัญชุลี ไชยวุฒิเชียงใหม่28ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 28, 2020
นางสาว ขวัยฤทัย ใจเหิมเชียงใหม่25ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 28, 2020
นางสาว รุจิภารัตน์ เนื่องจากน่วมเชียงใหม่40ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นางสาว พนัชกร วงค์ชัยเชียงใหม่63ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นาง ตุ่นแก้ว แสงบุญเชียงใหม่66ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นางสาว คำปิน ธนันชัยเชียงใหม่68ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นางสาว สุกัญญา อินทานทูมอุบลราชธานี21ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 25, 2020
นาง นงค์น้อย วิจิตรไกรศรีกรุงเทพมหานคร53เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว รุ่งอรุณ บุญชูกรุงเทพมหานคร46เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว ปันฑิตา ลิขิตกรุงเทพมหานคร44เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง บุญนาค ศรีใสกรุงเทพมหานคร55เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว กิติมา ตะเคียนกรุงเทพมหานคร57เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง ศุภนุช นิ่มนวลกรุงเทพมหานคร69เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว บัวแก้ว เทียนชัยกรุงเทพมหานคร26เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง วารินทร์ ดำรงค์พันธุ์สมุทรปราการ45เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว ปานไพลิน โพธิ์แก้วสมุทรปราการ39เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว วราพร ยวงเงินสมุทรปราการ41เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง เตือนใจ เกษมศรีกรุงเทพมหานคร41เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาย สรัญญ มะลิรสอุบลราชธานี35ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 22, 2020
นางสาว ณัชกนกรดา พื้นผาอุบลราชธานี52ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 22, 2020
นาง ศิรประภา จันทะสารอุบลราชธานี52ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 22, 2020
นางสาว อภิญญา ทิพระษาหารอุบลราชธานี31ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 21, 2020
นางสาว ฐาริณีย์ เรืองศรีอุบลราชธานี36ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 21, 2020
นาง ลดาวัลย์ หอมเย็นนครศรีธรรมราช52โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 21, 2020
นางสาว อรัญญา บุญชูวงศ์นครศรีธรรมราช48โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว สุกานดา เพ็ชรยิ่งนครศรีธรรมราช38โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง รื่นรวย คงตุกนครศรีธรรมราช71โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว จารุพงค์ คงตุกนครศรีธรรมราช42โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
 ชื่อนามสกุล จังหวัด อายุ หน่วยงาน Entry Date