ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับชื่อเล่นเบอร์ติดต่ออีเมลจังหวัดหน่วยงานกลุ่มที่แจกจำนวนหน้ากากที่ขอรับจำนวนผู้รับEntry IDEntry Date
นาง ภาวนา มณีนิ่ม0899708397sathayu@gmail.comกรุงเทพมหานครมูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบางม่วง โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม กลุ่มชาติพันธุ์เกาะสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเกาะคอเขา กลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนหลาโอน1,9001,90012617July 13, 2020
นางสาว สาแลขอ จำนงขอ0913175068wantida_679@hotmail.comกรุงเทพมหานครมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น703512637July 14, 2020
นาย บุญช่วย ประกอบทรัพย์ช่วย0853481298กรุงเทพมหานครเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายริมทางรถไฟสายใต้คะวันตก100050012716July 16, 2020
นางสาว สมบุญ คงคาสม0618497621กรุงเทพมหานครเครือข่ายสลัม 4 ภาคกลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน100050012719July 16, 2020
นาง เตือนใจ เกษมศรีนุ้ย0896017904กรุงเทพมหานครเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายชุมชนก้าวหน้า100050012720July 16, 2020
นางสาว กรรณิการ์ ปู่จินะอ๊อด0629812125กรุงเทพมหานครเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายคนไร้บ้าน100050012723July 16, 2020
นาย พิชิต สิทธิชัยตู่0894173678ขอนแก่นเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์100050012724July 16, 2020
นางสาว สุดใจ แดนแก้วน้อย095-1478558ขอนแก่นมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกคริสเตียน จ.ขอนแก่น300 ชิ้น200 คน12748July 17, 2020
นาง วิชุดา นิลพัฒน์ปิ่น0808615384wantida_679@hotmail.comชุมพรมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1045212642July 14, 2020
นาย ชัยยา รชตะปรีชาโชติยา0629152479นครราชสีมามูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนพิการและคนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด60020012621July 14, 2020
นางสาว ธนิดา ค่าเจริญดา0944847781นครราชสีมาศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012681July 15, 2020
นาง บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุลบุญ088-5983919นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการเครือข่ายโรงเรียนตชด.ในจ.นครศรีธรรมราช1,42271112593July 13, 2020
นาง วรรณวิมล ชมโฉมน้อง0884417689นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการผู้ป่วยติดเชื้อHIV/จิตเวชและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอำเภอฉวาง2,0001,00012594July 13, 2020
นางสาว ภัทราพร สุขเนาว์พร0987245040นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการคนพิการผู้ยากไร้รอยต่อจังหวัดสงขลาที่มีความเสี่ยง1,00250112595July 13, 2020
นาง นิชานันท์ ทองฉิมจิ๋ม0869423893นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการนักเรียนพื้นที่ที่มีความลำบากห่างไกลชุมชน(พ่อแม่พิการ)1,29064512596July 13, 2020
นางสาว วัชรี วิมุติการน๊ะ0810903723นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการชุมชนชาวมุสลิมที่มีความเสี่ยง1,05852912601July 13, 2020
นาง ศิริรัตน์ สุวรรณวงค์ตา0890297241นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการโรงเรียนขยายโอกาสและนักเรียนพื้นที่ห่างไกลอ.ฉวาง1,82891412602July 13, 2020
นางสาว ฐิติมา รัตนรัตน์สาว075389511นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการผู้ป่วยติดเชื้อHIV/จิตเวชและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอำเภอหัวไทร40020012605July 13, 2020
นางสาว วรนิษฐา ธวัชพลังกูลนก0832011131nokkahoo@gmail.comนนทบุรีมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนพิการในพื้นที่ตำบลไทรน้อย ผู้พิการติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลไทรน้อย จ.นนทบุรี40020012604July 13, 2020
นาย โยฮัน สาตออูมาโยฮัน0895998544nit0711@hotmail.comนราธิวาสมูลนิธิชุมชนไทเด็กนักเรียนตาดีกา12012012567July 6, 2020
นาย มูฮามัดดือราฟี สะมะแอ.(098) 706-6099nit0711@hotmail.comนราธิวาสมูลนิธิชุมชนไทเครือข่ายชุมชนศรัทธาชายแดนใต้42942912793July 24, 2020
นางสาว บังเอิญ เนียมน้อยเอิญ0899143674wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1346712643July 14, 2020
นาย สุทิน วงษ์สุวรรณทิน0899197902wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น24012012644July 14, 2020
นาย นวม ปฏิแพทย์นวม0861633710wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น20010012645July 14, 2020
นางสาว เดือน เชียงโชคเดือน0800632832wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น462312646July 14, 2020
นาย ซัวฮิบ เจริญสุขซัวฮิบ0849167527wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1346712647July 14, 2020
นาย สุทัศน์ ภิรมย์ช่วย0925243807wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น33816912648July 14, 2020
นาย ฮัมดา ปาทานฮัมดา0636393630wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น341712649July 15, 2020
นาย บุญเสริม ประกอบปราณเสริม0843943958wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น50425212650July 15, 2020
นางสาว ปนัดดา ไม้เกตุเชี่ยว0989037102wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น703512655July 15, 2020
นาย ถนอม ชูแก้วถนอม0878165177wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น603012656July 15, 2020
นางสาว จินดาพร ฉาบเชยดา0930200683wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น402012657July 15, 2020
นาง แนน จันทร์หอมแนน0926486615wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น944712662July 15, 2020
นาย ยะลา ฮูเซ็นบาบู0814327422wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1145712664July 15, 2020
นาย ซูรุสดีน บาบาซูรุสดีน0616652358wantida_679@hotmail.comประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1206012670July 15, 2020
นาย แวรอมลี แวบูละลี(084) 860-2929waeromlee@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทนักเรียน100050012517June 25, 2020
นาง ซอฟีบะห์ เบ็ญญากาจยะ0869595171Surfer.yah50@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา20020012531June 30, 2020
นางสาว ฮัฟเสาะ เจะโดฮัฟเสาะ0807031290hafsoh.chedopalas@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนศาสนศึกษา ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี20014012563July 5, 2020
นาย ดอเลาะ หะยีแวนิเปาะซู0622299737nit0711@hotmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทผู้สูงอายุ10010012564July 5, 2020
นาง สุกัญญา สุขสุพันธ์สุ0980177899nodepattani@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทเครือข่ายกลุ่มอาชีพ402012565July 5, 2020
นางสาว อาซีซะห์ กาซอซะห์0811893853nit0711@hotmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทกลุ่มเยาวชน10010012569July 6, 2020
นางสาว อีมาน นาแวอีมาน0828235488iman.nawea@gmai.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนอัลเอากอฟต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี20014012571July 6, 2020
นาย กอเซม มะแซอ.กาเซม0980173065ksilmee32@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนมุสลิมพัฒนศาตร์ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี1408012572July 6, 2020
นาง ซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิมยะห์0869607945sahabiyah2561@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก20920912708July 15, 2020
นางสาว กันยารักษ์ เดชทัพกัน0824190250sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบางหลาม300 ชิ้น300 คน12603July 13, 2020
นาย โกสินทร์ สังสันโกสิน0818936510sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดนิโครทักคุณาราม300 ชิ้น300 คน12606July 13, 2020
นาย วิษณุ เหล่าธนถาวรณุ0814161775sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนคุระบุรี300 ชิ้น300 คน12609July 13, 2020
นาง ทัศนา นาเวศน์นา0894774577sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม200 ชิ้น200 คน12610July 13, 2020
นาย กำธร ขันธรรมน้อย0801649356sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านตากแดด200 ชิ้น200 คน12612July 13, 2020
นาย สมใจ ชมขวัญใจ0993941864sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนโรงเรียนบ้านลำวะ โรงเรียนวัดไตรรัตนากร โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร โรงเรียนบ้านปากถัก700 ชิ้น700 คน12613July 13, 2020
นาย อาณัฐพงศ์ ประสานพันธ์บังหลี0810827820sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเกาะเคี่ยม200 ชิ้น200 คน12614July 13, 2020
นาย จุมพล ขอพงษ์ไพบูลย์เป๋0899708397sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตเบลูก้า กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลลำแก่น300 ชิ้น300 คน12615July 13, 2020
นาย ศักดา พรรณ์รังษีศักดา0894774577sathayu@gmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทชาติพันธุ์ อ.ตะกั่วป่า 25 ชุมชน ชุมชนบ้านทับตะวัน ชุมชนบ้านเกาะนก ชุมชนบ้านบางขยะ ชุมชนเกาะพระทอง2,600 ชิ้น2,600 คน12616July 13, 2020
นางสาว ไหมซาระ ขุนภักดีไหม0936328636wantida_679@hotmail.comพังงามูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น502512635July 14, 2020
นาย ปราโมทย์ เกลี้ยงสินปราโมทย์0801395889wantida_679@hotmail.comพัทลุงมูลนิธิชุมชนไทเด็กนักเรียน21011012618July 13, 2020
นาง กุลสวัสดิ์ ผลึกเพชรกุล0628102201wantida_679@hotmail.comพัทลุงมูลนิธิชุมชนไทนักเรียน1005012665July 15, 2020
นาย เกรียง กำพร้าศัตรูเกรียง083-8772084adc.kraeng1414@gmail.comพิษณุโลกมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และคนพิการ60030012760July 17, 2020
นางสาว มาลี พงศ์อำไพหญิง0873818278nannii414@hotmail.comภูเก็ตมูลนิธิชุมชนไทเครือข่ายภูเก็ต7000700012739July 17, 2020
นางสาว กฤษณา พิชัยเชิดต้า095-1478558มหาสารคามมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางนักเรียนและครูโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง300 ชิ้น100 คน12622July 14, 2020
นาง รัชนี เชื้อหาญนิด0818725754มุกดาหารศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ20010012757July 17, 2020
นาย เฉด กล้าศึกเฉด0828055307wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1447212636July 14, 2020
นาย สัญญา ติ้นชัยภูมิดำ0610327754wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น603012638July 14, 2020
นาง ชุติกานต์ รอดเสียงล้ำมะลิ0822782477wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทผู้มีปัญหาที่ดิน21410712639July 14, 2020
นางสาว ย๊ะ ขุนภักดีย๊ะ0642200310wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น24012012640July 14, 2020
นาย สุทิน สุขแสงทองน้อย0954275921ระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น844212641July 14, 2020
นาย อรุณ อภิรักษ์วรากรโอ๋0956625733wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทผู้มีปัญหาที่ดิน20010012654July 15, 2020
นางสาว สุพรรณแก้ว ภักดียา0926320880wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น1005012658July 15, 2020
นาง มาม๊ะ หมักหมันมาม๊ะ0960251903wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น30015012671July 15, 2020
นาง ฮาสานีล ขุนภักดีนี้0611904280wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น422112673July 15, 2020
นาย หมาดหลี ท่ามะขามหลี(062) 210598wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น56428212749July 17, 2020
นาย อาหลี โต๊ะอีหลี(083) 3934810wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทคนไทยพลัดถิ่น70035012750July 17, 2020
นางสาว เนาวนิตย์ แจ่มพิศเนาว์(081) 4268309wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทชุมชนมอแกน70035012751July 17, 2020
นาย อรุณ อภิรักษ์วรากรโอ๋(095) 6625733wantida_679@hotmail.comระนองมูลนิธิชุมชนไทชุมชนมีปัญหาที่ดิน ระนอง70035012753July 17, 2020
นาง รัชนีวรรณ พลวงศ์เอ๋0953329429ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนในชุมชนกากกองต้า20010012597July 13, 2020
นาง รัชนีวรรณ พลวงศ์เอ๋0953329429ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางชุมชนกาดกองต้าลำปาง20010012598July 13, 2020
นาง เพ็ญจันทร์ เล็กบุตรต่าย0847398086Penchanlekbut93@gmil.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางชุมชนบ้านเอื้อม20010012599July 13, 2020
นาง กิตติยา รัตนาพรรณเอ0903192917Gittiyaruttanapun@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลำปาง40020012600July 13, 2020
นางสาว สุวรรณี พะย๋ากุล0815391822suwannee08153@jmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนพิการและผู้ดูแล30030012608July 13, 2020
นาย อุดร ประกาศดร0801210539ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางชาวบ้านตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง100 ชิ้น50 คน12629July 14, 2020
นางสาว นิภาภรณ์ ยับย่อยนิ064-232-5581pairprapar@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางกลุ่มคน และองค์กรตำบลแจ้ซ้อน1,600ชิ้น800คน12632July 14, 2020
นาย อธิพันธ์ ยะเปียงเปี๊ยก0623081571athiphan252777@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนพิการและผู้สูงอายุ10010012704July 15, 2020
นาง พิมพกานต์ ทารักษ์ริน0817679496Phimphkanttharaks@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้ป่วย ร.พ.วังเหนือ/ผู้พิการ40040012732July 16, 2020
นาง จุรีรัตน์ ปันร้องไล0861161824lai7209@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนพิการในพื้นที่ตำบลวอแก้ว และ อสม. ประจำหมู่บ้าน81640812735July 16, 2020
นาย อุดร ประกาศดร095-1478558ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางพื้นที่ชุมชนวัดพระแก้วดอนเต้า อ.เมือง จ.ลำปาง24212112736July 16, 2020
นาง ทิพยฉัตร ใจกาวังปลา084-7392566ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางคนพิการ และคนในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง200100 คน12737July 16, 2020
นาย มานิต รัตนธนากรหมอมาร์0817469466more30082516@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางเด็กนักเรียนในพื้นที่40039012738July 17, 2020
นางสาว กฤษณา วงศ์ทองจันทร์นุ้ย0882606927banbom2008@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและผู้รับบริการใน รพ.สต.50050012740July 17, 2020
นาย วรวุฒิ เขื่อนเมืองวุฒิ0813867794paingam202@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้ป่วยที่มารับบริการใน รพ.สต.และ อสม.30030012741July 17, 2020
นางสาว อำพิกา คันทาใจหนิง0804427584coosleep_u01@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางเด็กนักเรียน, ผู้สูงอายุในชุมชนและ อสม.40040012742July 17, 2020
นาย นุกูล หนูสุขจิ0828804482nukoon34@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้พิการและผู้สูงอายุ50050012743July 17, 2020
นาง สมคิด หน่อคำคิด089700663306220.maetha@mail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ30030012744July 17, 2020
นาง วารุณี เป็งตาปุ้ย0872281109waruneepangta@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางพนักงานอบต.และผู้มาติดต่อ คณะครูศพด.และผู้ปกครองเด็ก20010012745July 17, 2020
นางสาว นลินนิภา ลีลาศีลธรรมนาย098-4681051Nalinnipha1051@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและผู้พิการที่มารับบริการที่ รพ.สต.50050012746July 17, 2020
นาง นัดดา หวานแหลมแจ๋ว0870309808nadda_jaew@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ50025012747July 17, 2020
นาย สุนทร ขันธิกุลแจ็ค0838609957su.nthron@hotmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางกลุ่มอสม.,ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง,ผู้ป่วยสูงอายุ50050012752July 17, 2020
นาย สรเดช หน้างามเดช0899528011soraded2008@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางอสม.และผุ้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารักษาในรพ.สต.30015012755July 17, 2020
นางสาว สุธัญญา สุรจิตแพท0910716915skybell207@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปาง50050050012758July 17, 2020
นาง บุญทริกา อินทพัฒน์แอน0882670485headach7610@gmail.comลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ด้อยโอกาส50020012759July 17, 2020
นางสาว สุธิพร คนเทียงติ๋ม0815391822ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางกลุ่มอสม.ตำบลวังซ้าย (10 หมู่บ้าน)300 ชิ้น150 คน12761July 17, 2020
นาย จรวด เขื่อนแก้วมี่093-1355408ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางกลุ่มพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลเสริมงาม200 ชิ้น180 คน12762July 17, 2020
นาง สมศิริ ทอนศรีหลั่น0895057675ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง โรงเรียนธงชัยศึกษา20010012764July 17, 2020
นาย คำพู ไชยโวหารคำพู0903205917ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง20010012765July 17, 2020
นาย ประวิทย์ กาจารีปุ้ม089-993-4372ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำปาง20010012766July 17, 2020
นาง มาลี อินต๊ะสงค์เจี๊ยบ089-700-0891ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง20010012767July 17, 2020
นางสาว สรวงสุฎา โพธิ์แก้วไก่06-4453-6987ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกชมรมสานฝันเพื่อผู้บกพร่องทางจิต20010012768July 17, 2020
นาง ดลดา ทำสะอาดนก084-894-2167ลำปางมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางสมาชิกชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดลำปาง20010012769July 17, 2020
นาย ฮารง มะสงฮารง0993091664 / 0835772700haroom5676564@gmail.comสงขลามูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา20020012570July 6, 2020
นาง สมัย เสน่หานุกูลไหม0918488591สงขลาเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายพัฒนาสิทธิชุมชนภาคใต้150075012717July 16, 2020
นาง ยาเรียะ กรมเมืองยะห์0872933021YariahKrommuang@gmail.comสตูลมูลนิธิชุมชนไทครู นักเรียน32032012559July 4, 2020
นาง แสงโสม หาญทะเลโสม0815430835koh_som@yahoo.co.thสตูลมูลนิธิชุมชนไทชาวเลหลีเป๊ะ2400120012579July 9, 2020
นาย ณรงค์ศักดิ์ หมืนพรานณรงค์0899099767wantida_679@hotmail.comสตูลมูลนิธิชุมชนไทนักเรียน1869312623July 14, 2020
นาง อภิญญา หาโส๊ะอภิญญา0864812627wantida_679@hotmail.comสตูลมูลนิธิชุมชนไทนักเรียน884412624July 14, 2020
นางสาว บัลกิสต์ บูเดียะบัลกิสต์0622341192wantida_679@hotmail.comสตูลมูลนิธิชุมชนไทนักเรียน6913812625July 14, 2020
นาย ยอหัน ตุกังหันยอหัน0979596161wantida_679@hotmail.comสตูลเครือข่ายสลัม 4 ภาคนักเรียน5911812626July 14, 2020
นางสาว วราพร ยวงเงินจุก0803298224สมุทรปราการเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายขุมชนพระราม3100050012718July 16, 2020
นาง ยุพิน อยู่สกุลยุพิน0800524362สมุทรปราการเครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายศูนย์รวมพัฒนาชุมชน150075012722July 16, 2020
นางสาว รำพรรณ หาญกล้าต่อง0982710557สุรินทร์เครือข่ายสลัม 4 ภาคเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนา100050012721July 16, 2020
นาง ศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ดา0819760926อำนาจเจริญศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012684July 15, 2020
นางสาว กุสุมา ทรัพย์ศิริมา0918356513อำนาจเจริญศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012693July 15, 2020
นาย พงษ์เกียรติ สมใจเกียรติ0896251618pongkiat@hotmail.co.thอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลตำรวจและประชาชน50025012532June 30, 2020
นาง ชนิดาภา สืบบุตรอ๋อม0615197856chanidapha19792522@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลประชาชน100050012533June 30, 2020
นาง สุจิตรา สิมพรักษ์บุ๋ม0982303681Sujittrasimparak@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียน50025012537July 1, 2020
นางสาว จิราวรรณ นธีนามกระต่าย0651194669อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลประชาชนตำบลเหล่าบก หมู่ที่ 7 บ้านขมิ้น จำนวน 541 คน หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย จำนวน 338 คน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหลัก จำนวน 600 คน หมู่ที่ 10 บ้านสงยาง จำนวน 452 คน1931 คน3862 ชิ้น12538July 1, 2020
นางสาว ดวงใจ ไกยวงค์ดวง0830560179อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลประชาชนในเขตตำบลเหล่าบก หมู่ 4 บ้านดอนไม้คูณ จำนวน 261 คน หมู่ 5 บ้านโนนชาติ จำนวน 553 คน และหมู่ 6 บ้านยูงน้อย จำนวน 256 คน2,140 ชิ้น1,070 คน12549July 2, 2020
นาง บุญเกิด ดอกอินทร์เกิด0933272527keod2515@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียน ครู1005012550July 2, 2020
นาย สุบรรณ กาสาจ่อย0872540685subankasa152518@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้นเจียด และผู้มาติดต่องาน100050012575July 8, 2020
นาง รุ่งฤดี เขียนทองอ้อ0892853781rung_panto@hotmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่1008512577July 8, 2020
นางสาว พัชรินทร์ธร วงค์โสภาปลายฟ้า0991738525somrak.m@dep.go.thอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ20020012619July 14, 2020
นางสาว อุไรวรรณ เสมอสุขไก่0888504096somrak.m@dep.go.thอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012620July 14, 2020
นาง มุกดา สุพรรณนนท์มุกดา0986207688mukda551963@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012628July 14, 2020
พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ จตุรงค์ โคตรทัศน์พระครู0818782460Chaturong-111@hotmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียน2000100012630July 14, 2020
นาง ลัดดา ภูอุทาดา0827536673somrak.m@dep.go.thอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012631July 14, 2020
นางสาว มุกดาวรรณ ทองมั่นมุก0849876960somrak.m@dep.go.thอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลผู้สูงอายุและคนพิการ25025012633July 14, 2020
นาย ณัฐภัทร สมสวยนัท0842843616อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012680July 15, 2020
นางสาว รสสุคนธ์ คำพันธ์รส0899458162อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012682July 15, 2020
นาย เกรียงศักดิ์ พันธุ์เพ็งศักดิ์0640808880อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012683July 15, 2020
นาย วัฒนา ตราชูวัตร0956168233อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012685July 15, 2020
นางสาว สำราญ วงษาลีราญ0881165647อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012686July 15, 2020
นาย สากล ภูตะเวชกล0881207044อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012687July 15, 2020
นางสาว ปัญชิกา ศรีระวัตร์กา0983718046อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012688July 15, 2020
นาย โอภาส ศรีสันต์โอ0817254490อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012689July 15, 2020
นาง อรพรรณ จันทร์แจ้งอร0655289958อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012690July 15, 2020
นาง ดอกอ้อ มุสิกะลักษณ์อ้อ0814701521อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012691July 15, 2020
นางสาว ปนัดดา กาญจนพัฒน์ดา0821531077อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012692July 15, 2020
นางสาว จตุพร บุญเรืองพร0648701077อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012694July 15, 2020
นางสาว วรรณพร บุญยอพร0874455665อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012695July 15, 2020
นางสาว ภารดี สดีวงค์ภา0876344561อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012696July 15, 2020
นาย สุนทร สนธิหาสุน0994593996อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012697July 15, 2020
นาย นราปกรณ์ แก่นสาร์กร0902363434อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012698July 15, 2020
นางสาว วิรัตน์ แสงภักดีรัตน์0878731736อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012699July 15, 2020
นางสาว รัตติยา สายโสภารัต0918318558อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012700July 15, 2020
นาย ศุภวัฒน์ อาบสุวรรณวัฒน์0926159653อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012701July 15, 2020
นางสาว สุขสันต์ วงค์อุดมสันต์0945194747อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012702July 15, 2020
นางสาว ชณิดาภา พิลาจันทร์ดา0945171928อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012703July 15, 2020
นาง สมปอง ครองยุทธปอง0885810944อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012705July 15, 2020
นางสาว ปรีย์ธนัน กางโหลนนัท0635171928อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012706July 15, 2020
นางสาว เบญจวรรณ ทิมาวรรณ0880478267อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ25025012707July 15, 2020
นาง จิราพร โชติพันธ์พร0833801342อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ2000200012734July 16, 2020
นาง อรอนงค์ ดำริห์อร3340400764549อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ5000250012754July 17, 2020
นางสาว ภรสิริ แรกเรียงแอม0655680975Pornsiri129@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียน100048012763July 17, 2020
นาง คำพันธ์ ปูกะธรรมนาง0933278492อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลผู้สูงอายุ ผู้พิการ. หรือ ผู้ด้อยโอกาส1500ชิ้น75012770July 18, 2020
นาย สรัญญู มะลิรสต้น0882965884อุบลราชธานีเครือข่ายสลัม 4 ภาคนักเรียนนักศึกษา500ชิ้น250คน12799July 26, 2020
นาย ปฏิภาณ ชัยทองแม็ก0942704150flukenoiza@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลคนพิการและผู้สูงอายุ63231612807July 29, 2020
นาง มาจะ ศรัทธาไทยจา0861852490tim.1525@hotmail.comเชียงรายมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป400200 คน12586July 12, 2020
นาง วาสนา สุริยะไชยติ๋ม0861852490tim.1525@hotmail.comเชียงรายมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป400200 คน12587July 12, 2020
นาง กาญจนา ซอเซอกาญ0861852490tim.1525@hotmail.comเชียงรายมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป400200 คน12588July 12, 2020
นาง สุนิสา พิทักษ์ภาคินแอน0861852490tim.1525@hotmail.comเชียงรายมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป400200 คน12589July 12, 2020
นาย สุทธิชัย ยาวิราชบิ๊ก0861852490tim.1525@hotmail.comเชียงรายมูลนิธิพิกษ์ดวงตาลำปางผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป400200 คน12590July 12, 2020
นาง จุรีรัตน์ เงินท๊อกอ๋อย0834711192churyrut@windowslive.comเชียงรายศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ1,00050012652July 15, 2020
นาง การะเกด ไชยบุญเรืองเกด085-7148129kadkamod@gmail.comเชียงรายศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง100050012653July 15, 2020
นางสาว อนัญญา ปอตากุ๊ก0882523682Anunya.kook@gmail.comเชียงรายศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ผู้พิการ สูงอายุ50025012676July 15, 2020
นาง วราพร เงินท๊อกนิ่ม0841755265nimsgt55@gmail.comเชียงรายศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ50025012679July 15, 2020
นาง ธนพร แสงมณีเบล0818853510Bell_loveu@hotmail.comเชียงใหม่ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ในชมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อนามัย1000100012651July 15, 2020
นาง สิริกร สมยศyaya0642094093yayajung46@gmail.comเชียงใหม่ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วย,และเด็ก50050012660July 15, 2020
นางสาว สกาวรัตน์ สมธรรมแวว0979382213vaewtabanta@gmail.comเชียงใหม่ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่อสม.และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่ รพ.สตบ้านท่าต้นกวาว100050012677July 15, 2020
นาย อินสม อุตสุภาสม0829019781tatonkaow_001@hotmail.comเชียงใหม่ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาและผู้พิการตำบลชมภู2000100012678July 15, 2020
นางสาว ชุลีพร ใกล้แสงธรรมชุลี0830938798แม่ฮ่องสอนศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ประชาชน/ผู้สูงอายุ ในพื้นปางมะผ้า และบ้านห้วอำเดื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน4000400012674July 15, 2020
ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับชื่อเล่นเบอร์ติดต่ออีเมลจังหวัดหน่วยงานกลุ่มที่แจกจำนวนหน้ากากที่ขอรับจำนวนผู้รับEntry IDEntry Date