โครงการเยาวชนอาสา ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย

20111202-2.jpg

 โครงการ  “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”

ความเป็นมา
ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยของประเทศไทย  “เยาวชนคนรุ่นใหม่” ได้ออกมาร่วม “อาสา” ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคี ซึ่งเล็งเห็นถึงพลัง ศักยภาพของเยาวชน และความสำคัญต่อการส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม จึงได้ดำเนินโครงการ  “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอาสา ได้นำศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง ไปช่วยฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง เข้าไปมีส่วนร่วมฟื้นฟูชุมชนประสบอุทุกภัย

เพื่อกระตุ้น-หนุนเสริมให้ ชุมชนประสบอุทกภัย ได้ริเริ่ม ร่วมกันคิด ร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน โดยมีอาสาสมัคร จากภายนอกมาร่วมเป็น “กองหนุน” ให้การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก   กลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 10 กลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายรอง ชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมลฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง นครสวรรค์   10 ชุมชน 

วิธีการดำเนินงาน
เปิดรับโครงการฟื้นฟูชุมชนประสบภัยของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ผ่านทางเว็บไซต์ www.okkid.net และสื่อมวลชน และเว็บไซต์ต่างๆ  

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการ ทางเว็บไซต์ www.okkid.net 

จัดเวทีรวมพลังกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือก  10 โครงการ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา และชุมชน  ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ ของเยาวชนจิตอาสาและชุมชน จาก10 โครงการ 
สื่อสารสร้างการรับรู้ให้สังคมไทยเห็นศักยภาพของเยาวชน และเห็นตัวอย่างโครงการฟื้นฟูชุมชนของอาสาสมัคร ที่มีส่วนเสริมสร้างเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 
เป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ดำเนินการโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกับชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และนครสวรรค์

เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความต้องการของชุมชน โดยมีแกนนำ/ผู้นำชุมชน ร่วมรับผิดชอบร่วมดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา
เป็นโครงการที่สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหนุนเสริมให้กิจกรรมนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ 
เป็นโครงการที่มีส่วนเสริมสร้าง-ส่งเสริมให้เกิดกลไกการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง (ไม่ใช่โครงการในรูปแบบการสงเคราะห์ หรือ คนนอกไปทำให้ชุมชน)
งบประมาณดำเนินโครงการ ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง 24  ธันวาคม 2554 – 17 กุมภาพันธ์ 2555
กลุ่มเยาวชนผู้เสนอโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวทีรวมพลัง และเวทีสรุปบทเรียนโครงการได้ (ผู้แทนกลุ่มๆ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มเยาวชนจิตอาสา มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบา-บรรเทาวามเดือดร้อนของชุมชนผู้ประสบภัย อีกทั้งได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน
กิจกรรมฟื้นฟูฯ ช่วยบรรเทา-แก้ไข ความเดือดร้อนของชุมชนประสบภัย และช่วยให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการ : 25 พฤศจิกายน 2554 - 20 กุมภาพันธ์ 2555
- เปิดรับ และคัดเลือกโครงการ 1 สัปดาห์ (1 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2554)
- ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือก (วันที่ 21 ธันวาคม 2554)
- จัดเวทีรวมพลังเยาวชนจิตอาสาฟื้นฟูชุมประสบอุทกภัย (24 ธันวาคม 2554)
- ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูร่วมกับชุมชน  (ระหว่าง 24 ธันวาคม 2554 – 17 ก.พ. 2555)
- จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ (25 กุมภาพันธ์ 2555) 

องค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ 
- มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   
- คณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมมาธิการพัมนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดโครงการ .pdf | .ppt
- แบบฟอร์มใบสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ info@scbf.or.th

ความคิดเห็น

รูปภาพของ admin

ประกาศผลโ

ประกาศผลโครงการ

result.jpg 

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤตอุทกภัย 

โครงการที่ได้รับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ มี 4 โครงการ ดังนี้  

 1. โครงการ “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย” พื้นที่ชุมชนบ้านคลองโต๊ะเซิน  หมู่ 1 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดประทุมธานี  โดย กลุ่มเยาวชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 2. โครงการ  เยาวชนอาสา  ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย สร้างตู้เย็นพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ พื้นที่ชุมชน  บ้านห้วยจระเข้ ตำบลบ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา โดย  กลุ่มเยาวชนตำบลบ่อตาโล่
 3. โครงการ เครือข่ายเยาวชนกล้าใหม่...ใฝ่รู้ –จิตอาสา ภาคเหนือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย เครือข่ายเยาวชนกล้าใหม่...ใฝ่รู้–จิตอาสา ภาคเหนือ
 4. โครงการ ยิ้ม...สู้ ฟื้นฟูโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ แต่งเติมใหม่ให้สดใส หลังน้ำลด พื้นที่โรงเรียนวัดเพรางาย อ.ไทรน้อย ต.หนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มอาสาสมัคร “ยิ้ม...สู้”

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 โครงการ ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัด “เวทีรวมพลังกลุ่มเยาวชนจิตอาสา” ขึ้น  วันที่ 8 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสยามกัมมาจล เวลา 09.00 น. -12.00 น.  เพื่อให้เยาวชนทั้ง 4 โครงการได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 • ผู้แทนกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมเวที โครงการละ 3  คน
 • ผู้แทนชุมชน หรือที่ปรึกษา (ถ้ามี)  โครงการละ 1 คน

2.การนำเสนอ   

     ขอให้กลุ่มเยาวชนแต่ละโครงการ จัดเตรียม Powerpoint ประกอบการนำเสนอ ดังนี้   

 • แนะนำความเป็นมาของกลุ่ม (สั้นๆ – ก่อตั้งขึ้นอย่างไร โดยใคร สมาชิกในกลุ่ม ประสบการณ์งานจิตอาสา)
 • นำเสนอข้อมูลชุมชน และผู้นำชุมชน (พอสังเขปให้พอเห็นภาพ )
 • นำเสนอแผนงานโครงการ ( โดยเน้นแผนงานกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ  อาสาสมัคร)

      3.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง  

เยาวชน และผู้นำชุมชน สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ตามจริง ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การเบิกจ่ายของมูลนิธิฯ
 
 
 
 
............................................................................................................................................
 
   
 
ความเป็นมา
ท่ามกลางวิกฤตมหา อุทกภัยของประเทศไทย  “เยาวชนคนรุ่นใหม่” ได้ออกมาร่วม “อาสา” ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคี ซึ่งเล็งเห็นถึงพลัง ศักยภาพของเยาวชน และความสำคัญต่อการส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม จึงได้ดำเนินโครงการ  “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอาสา ได้นำศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง ไปช่วยฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

วัตถุประสงค์
 
 • เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง เข้าไปมีส่วนร่วมฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย
 • เพื่อกระตุ้น-หนุนเสริมให้ ชุมชนประสบอุทกภัย ได้ ริเริ่ม ร่วมกันคิด ร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน โดยมีอาสาสมัคร จากภายนอกมาร่วมเป็น “กองหนุน” ให้การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนสำเร็จ
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 • กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 10 กลุ่ม
 • กลุ่มเป้าหมายรอง ชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง นครสวรรค์ 10 ชุมชน
 
วิธีการดำเนินงาน
 1. เปิดรับโครงการฟื้นฟูชุมชนประสบภัยของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ผ่านทางเว็บไซต์ www.okkid.net และสื่อมวลชน และเว็บไซต์ต่างๆ 
 2. ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการ ทางเว็บไซต์ www.okkid.net
 3. จัดเวทีรวมพลังกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือก 10 โครงการ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา และชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
 4. จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ ของเยาวชนจิตอาสาและชุมชน จาก 10 โครงการ
 5. สื่อสารสร้างการรับรู้ให้สังคมไทยเห็น ศักยภาพของเยาวชน และเห็นตัวอย่างโครงการฟื้นฟูชุมชนของอาสาสมัคร ที่มีส่วนเสริมสร้างเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 
 1. เป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ดำเนินการ โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกับชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และนครสวรรค์
 2. เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความต้องการของชุมชน โดยมีแกนนำ/ผู้นำชุมชน ร่วมรับผิดชอบร่วมดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา
 3. เป็นโครงการที่สมาชิกในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหนุนเสริมให้กิจกรรมนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ
 4. เป็นโครงการที่มีส่วนเสริมสร้าง-ส่ง เสริมให้เกิดกลไกการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง (ไม่ใช่โครงการในรูปแบบการสงเคราะห์ หรือ คนนอกไปทำให้ชุมชน)
 5. งบประมาณดำเนินโครงการ ไม่เกิน 50,000 บาท
 6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง 24 ธันวาคม 2554 – 17 กุมภาพันธ์ 2555
 7. กลุ่มเยาวชนผู้เสนอโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวทีรวมพลัง และเวทีสรุปบทเรียนโครงการได้ (ผู้แทนกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน)
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มเยาวชนจิตอาสา มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบา-บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนผู้ประสบภัย อีกทั้งได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน
 2. กิจกรรมฟื้นฟูฯ ช่วยบรรเทา-แก้ไข ความเดือดร้อนของชุมชนประสบภัย และช่วยให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
 
ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการ : 25 พฤศจิกายน 2554 - 20 กุมภาพันธ์ 2555
  
 

องค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ 

- มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   
- คณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
- บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- มูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
- มูลนิธิยุวพัฒน์
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-937-9901-7 คุณกิตติรัตน์ / คุณสมเกียรติ

แสดงความคิดเห็น