อยากทำงานอยู่ในแหล่งชุมชนที่ยังไม่พัฒนาและยังไม่เจริญทางวัตถุนิยม