หลายครั้งที่เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา ชุมชนของเรา สังคมของเรา หากปล่อยทิ้งไว้ ปัญหาก็ยังคงเป็นเป็นหาที่ไม่ถูกแก้ไข และเราก็ต้องอยู่กับปัญหานั้นต่อไป ลองกลับมาดูที่ตัวเราค่ะ ในฐาานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราทำอะไรได้บ้าง เราช่วยอะไรได้บ้าง และลองเริ่มต้นลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น ดังคำกล่าวในรูปภาพค่ะ “If you don’t like what you see, Volunteer !