เปิดโลกที่เชิงแส “ท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน
2-4 มกราคม 2561 ณ ตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
จัดโดย ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และชาวบ้านในพื้นที่

ที่มาของค่ายอาสาสมัคร
ตำบลเชิงแส ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีประชากร 3,087 คน เป็นชาย 1,481 คน เป็นหญิง 1,579 คน 1,036 ครัวเรือน มีลักษณะภูมิประเทศพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลา คาบสมุทรสทิงพระ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความสวยงามทั้งทางด้านวัฒนธรรมและกายภาพที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ทางชุมชนได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชื่นชมความสวยงามของตำบลเชิงแสอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก อย่างไรก็ตามทางชุมชนแม้จะมีต้นทุนด้านทรัพยากรที่สวยงาม แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ค่ายอาสาสมัครเพื่อการเรียนรู้ “เปิดโลกที่เชิงแส” ขึ้นมา

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน

 

เงื่อนไขการสมัคร
– ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม >> https://goo.gl/forms/bQcihHtts4sEU8cr2
– รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
– สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางผู้จัดโครงการจะโทรยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
– ก่อนกรอกใบสมัครของให้แน่ใจว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ
– ค่าลงทะเบียน 500 บาท
– รับจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น

ภารกิจของอาสาสมัคร
– เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนทั้งระบบ
– ออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความน่าสนใจ
– บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน

กำหนดการ
วันที่ 2 มกราคม 2562
09.00-11.00 น. ปฐมนิเทศอาสาสมัคร ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11.00-12.30 น. เดินทางไปตำบลเชิงแส
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13,00-16.30 น. พบปะแกนนำชุมชน และล่องเรือศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน
16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น. ถอดบทเรียนและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านอาสาสมัคร

วันที่ 3 มกราคม 2562
09.00-09.30 น. กิจกรรม Check-In
09.30-12.00 น. กิจกรรม ดูนกหมื่นตัว
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.30 น. ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนักเล่าเรื่องตำบลเชิงแส (เด็กและเยาวชน)
– ขึ้นเขารัดปูน ดูภาพรวมเส้นทาง
– ทำสะพานยื่นจุดชมวิว
– ทำข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว
16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น. คืนข้อมูลให้กับชุมชน

วันที่ 4 มกราคม 2562

09.00-09.30 น. กิจกรรม Check-In
09.30-12.00 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เส้นทางท่อง ณ วัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-15.00 น. ถอดบทเรียน
15.00 เดินกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ของใช้ส่วนตัว
2. ยาประจำตัว
3. ผ้าห่ม
4. อุปกรณ์กันแดด/กันฝน
5. การแต่งกายสบายๆ สามารถลุยในการทำกิจกรรมได้

ติดต่อสอบถาม
คุณแวอามีเนาะห์ สุหลง เบอร์โทรศัพท์ 0807121127

กรอกแบบฟอร์มสมัคร