มูลนิธิกำลังใจ? ตามหาพี่ๆ จิตอาสาเป็นกรรมการคุมสอบการแข่งขันวิชาการฯ ในโครงการ “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 14”?

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มิถุนายน 2566 ถึง 5 กรกฎาคม 2566
วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. – 13.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

✅ลักษณะงานอาสา เป็นกรรมการคุมสอบการแข่งขันวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 แบ่งออกเป็นความถนัดทางการเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านจำนวน ด้านเหตุผล และด้านมิติสัมพันธ์ รวมถึงการแข่งขันเขียนเรื่อง/เขียนเรียงความ

✅คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4
2.เป็นผู้รักษาเวลาตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3.เป็นผู้มีระเบียบวินัย และรักษาความมีระเบียบวินัย
4.เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
5.เป็นผู้มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ
6.มีทักษะในการสื่อสารที่สุภาพ เที่ยงตรง เป็นมิตร

✅สวัสดิการ
1.อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
2.เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ ผู้ที่เก็บชั่วโมงจิตอาสาสามารถนำเอกสารมาให้มูลนิธิเซ็นและประทับตราได้ในวันจัดกิจกรรม

✅ติดต่อเราได้ที่ 081-7366922 หรือ Facebook Page : มูลนิธิกำลังใจ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: