คนทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก้อสามารถทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ แค่สละเวลาบางส่วนของเราบ้างเพื่อชุมชนของเรา