ที่มาของโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use)

ยา เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกชีวิตขาดไม่ได้ แต่การใช้ยาเกินจำเป็นไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ซ้ำกลับนำสู่ผลตรงข้าม เพราะแม้ยามีคุณอนันต์ แต่ก็อาจก่อโทษมหันต์ เพราะเป็นสิ่งแปลกปลอม และมีสรรพคุณออกฤทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อการทำงานของร่างกาย

สถานการณ์การใช้ยาในประเทศไทย พบว่า คนไทยมีการใช้ยาเกินความจำเป็นหรือไม่สมเหตุสมผลกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อผู้ที่ใช้ยาเองแล้ว ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ทีมอาสาสมัคร Rational Drug Use นำโดยผศ.นพ.นิพนธิ์ จงตระกูล ได้พยายามให้ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้คนไทยใช้ยากันอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยปัจจุบันช่องทาง facebook\RDUThai เป็นสื่อกลางหลักที่คุณหมอและทีมงานใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ คณหมอและทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ข้อมูลในการใช้ยาที่ถูกต้องเป็นไปในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิการผลิตสื่อประเภท Infographic เป็นต้น เพื่อให้คนไทยกินยาอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้อง และกินเท่าที่จำเป็นสำหรับโรคนั้น ๆ ซึ่งโรค “บางชนิด” ไม่ต้องใช้ยาเลยก็หายเองตามธรรมชาติได้ ด้วยกลไกของร่างการที่จะช่วยจัดการเชื้อโรคเองได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมให้คนไทยใช้ยาสมเหตุสมผลมากขึ้น

คุณสมบัติของอาสาสมัคร :

  • มีความสนใจและอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง
  • มีความเชี่ยวชาญในการแปลงข้อมูลของคุณหมอ ให้เป็นภาพกราฟิกที่เข้าใจง่าย สวยงามและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
  • สามารถสละเวลาเพื่อช่วยผลิตงาน Infographic 2-3 ชิ้นต่อเดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (ก.พ.-มิ.ย.62)
  • ผู้ที่สนใจกรุณากรอกข้อมูล แนบตัวอย่างผลงานการออกแบบ Infographic ของท่านมาได้ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้


จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ
: 3 ท่าน

วันเปิดรับสมัคร : 15 – 31 มค. 62

ระยะเวลาคัดเลือก : 1-7 กพ. 62 (พิจารณาผ่านตัวอย่างผลงาน Infographic ของท่านที่แนบมาให้ทางอีเมล)

ประกาศผลการคัดเลือก :  11 กพ. 62

ชื่อองค์กร : ทีมอาสาสมัคร Rational Drug Use นำโดยผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Facebook : RDUThai

ปิดรับสมัคร