อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม