ชีวิตที่มีค่า คือชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น, อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา