20141229

การพัฒนาทางสังคม ถือเป็นกระบวนการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม เพื่อพัฒนาศัยภาพของสังคมแต่ละแห่งให้สามารถเติบโตได้เต็มประสิทธิภาพ

โดยในปี 2001 องค์การสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council’s Commission for Social Development) ได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดบทบาทของ “อาสาสมัคร” ในการสนับสนุนการทำงานพัฒนาสังคมเป็นครั้งแรก โดยมีมติว่าต้องยกย่องคุณค่าแห่งการเสียสละ สร้างรูปแบบเครือข่ายความช่วยเหลือที่ชัดเจน ให้บริการสังคมและชุมชน ตลอดจนรูปแบบอื่นๆในการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงยกย่องว่าการทำงาน “อาสาสมัคร” เป็นส่วนประกอบสำคัญของเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ในการลดอัตราความยากจน การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการทางสังคมด้วย

จากแนวคิดดังกล่าว งานอาสาสมัครจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำเพื่อสงเคราะห์หรือช่วยเหลือผู้คน ในสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะ แต่งานอาสาสมัครยังสามารถออกแบบและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจองค์กรพัฒนาสังคมต่างๆให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมได้ด้วยค่ะ

อยากรู้ว่างานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนามีรูปแบบเป็นอย่างไร โปรดติดตามตัวอย่างในตอนต่อไปค่ะ