ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ จึงจัดกิจกรรม “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1” เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจได้มาให้กำลังใจ และให้ข้อคิด ในการใช้ชีวิตกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ เป้าหมายเพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • อายุ 20-55 ปี
 • มีความสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-18 ปี
 • มีทักษะในการจับประเด็น และสรุปประเด็น
 • มีทัศนคติที่ดี มองประเด็นปัญหาต่างๆ ในด้านบวก
 • สามารถให้กำลังใจนักเรียนขาดโอกาส
 • ลายมือสวยงาม
 • เคารพความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลของนักเรียน
 • สามารถเข้าร่วมงานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ได้

บทบาทอาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง

 • บทบาทเป็นพี่อาสาตอบจดหมายชื่นชมน้องเมื่อน้องทำสิ่งที่ดี ให้กำลังใจน้องยามน้องท้อแท้ และสอดแทรกข้อคิดดีๆในการชีวิตให้กับน้อง
 • อาสา 1 คน ตอบจดหมายน้อง 10 ฉบับขึ้นไป

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการตอบจดหมาย
 • จัดเวิร์คชอปอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนหลังทำงานเสร็จสิ้น
 • ของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ เมื่ออาสาปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและ ภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

 • จำนวน 30 คน

กติกา และเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 • ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดตามปฎิทินกิจกรรมข้างล่างนี้

ปฏิทินกิจกรรม
อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: (คุณลักษมณ)
โทรศัพท์ 02 301 1143 มือถือ 090 985 0442
อีเมล์ : ybf@ybf.premier.co.th
เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.