โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 9

ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 1 – 8 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลา 4 ปี มีโรงเรียนในโครงการ 6 แห่ง และมีครูอาสาสมัครทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน

บทบาทการทางานของครูอาสาสมัครได้ก่อให้เกิดการพัฒนากับนักเรียนในโรงเรียนหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต การทำหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนวิชาพื้นฐานในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้กระตุ้นในนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานในหลายวิชาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ มากไปกว่านั้น คือการสร้างความมุมานะที่จะเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนเองให้มากขึ้น ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ครูอาสาสมัครได้เข้าไปเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับนักเรียน สร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีคุณค่า นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อยอดความใฝ่ฝันและความต้องการ ให้มีแนวทางในการดาเนินชีวิตต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือการทางานในอนาคต

นอกจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว โรงเรียนที่ครูอาสาสมัครเข้าไปประจำการยังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอีกด้วย เกิดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ สร้างพื้นที่ให้ครูประจำการได้ทดลองทำการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ครูอาสาสมัครเองก็ยังได้ใช้เวลา 4 เดือนนี้ ในการเรียนรู้ตัวเองผ่านงานพัฒนาการศึกษา เกิดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 9 นี้ จึงเป็นการทางานพัฒนาการศึกษาที่ต่อเนื่อง กับภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการพัฒนาการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน 12 พฤศจิกายน 2561 – 14 มีนาคม 2562
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำหน้าที่สอนเสริมรายวิชาที่มีความสาคัญแก่นักเรียน อาทิ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน มีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ ความมั่นใจในตนเอง, ความรับผิดชอบ, ความมีระเบียบมีวินัย เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือร่วมกับโรงเรียน)
2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสาหรับนักเรียนหอพัก มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแก่นักเรียนบ้านไกลที่ต้องพักอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

4.1 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
4.2 สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
4.3 สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4 ทีมสนับสนุนการทางานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5 สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6 จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

5. จานวนการรับเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 10 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)

6. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
• เขียนแนะนาตัวเองและประสบการณ์การทางานอาสาสมัคร (10 คะแนน)
• แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (25 คะแนน)
• เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสาคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (30 คะแนน)
• ท่านคิดว่าทักษะชีวิตด้านใดบ้างที่สำคัญและจำเป็น กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคสมัยปัจจุบัน กรุณายกตัวอย่าง 1 ทักษะชีวิต พร้อมอธิบายเหตุผลความจำเป็น (35 คะแนน)
ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)

2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : www.volunteerspirit.org

7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 9
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการ สมัคร (ข้อ 6.2) มาในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2561

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

7.4 การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ส่วนสถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง Email และ sms

7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทีมงานแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงและส่ง email แจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่าน การคัดเลือก

7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561 (5 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

7.7 การปฏิบัติงาน
12 พฤศจิกายน 2561 – 14 มีนาคม 2562 (4 เดือน)

7.8 ติดตามการทางานของครูอาสา (Follow Up)
17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน

7.9 Midterm Review
12 – 13 มกราคม 2562 (2 วัน) ณ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่

7.8 ถอดบทเรียนการทางาน
15 – 17 มีนาคม 2562 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม : เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
064-731-9477 (คุณประภัสสร) อีเมล์ ploy@childsdream.org
08-5033-2794 (คุณพันธกานต์) อีเมล์ phantakarn@volunteerspirit.org