รับสมัครอาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจในการเขียนข่าว บทความสั้น หรือบทความเชิงวิชาการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิง

ในประเด็น เช่น ค้ามนุษย์ ความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดกับเด็กและผู้หญิง

ทั้งนี้ บทความจะถูกเผยแพร่ทางSocial Media ต่างๆ

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: