20141228

หลายคนอาจจินตนาการไม่ออกว่า การเป็นอาสาสมัคร เป็นแบบไหนได้บ้าง
เครือข่ายจิตอาสา จึงลองจัดรูปแบบของการทำงานอาสาสมัครมาให้เห็นภาพค่ะ ว่าเราทำงานอาสาสมัครแบบไหนได้บ้าง
1. งานอาสาแบบกิจกรรมระยะสั้น :

ป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในหนึ่งวัน ทำได้ในวันหยุด ภารกิจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น สำหรับคนที่มีเวลาน้อย เป็นงานที่ไม่ซับซ้อน ใช้ทักษะทั่วไป เช่นการช่วยลงแรง ช่วยบรรจุ ลำเลียงสิ่งของ, ช่วยงานทำความสะอาด, ช่วยทำวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น เป็นงานที่ใครๆก็สามารถทำได
2. งานอาสาแบบกิจกรรมที่ทำต่อเนื่อง :

าจเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากในแต่ละครั้ง แต่ต้องการการทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น อาสาสมัครดูแลเด็ก, อาสาสมัครสอนหนังสือเด็ก, อาสาสมัครเยี่ยมผู้ป่วย มีการใช้ทักษะในการทำงานที่มากขึ้น และต้องการข้อผูกพันจากอาสาสมัครมากขึ้น
3.งานอาสาระยะกลาง :

เป็นงานอาสาสมัครที่ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 1 – 6 เดือน เป็นการใช้ทักษะความสามารถที่เฉพาะทางมากขึ้น อาสาสมัครสามารถอุทิศเวลาให้กับกิจกรรมต่อเนื่อง อาจเป็นงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ชุมชน ที่อาศัยกระบวนการทำงานร่วมกัน อาสาสมัครจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนการทำงาน เช่น กิจกรรมครูอาสาในพื้นที่ห่างไกล
4. งานอาสาสมัครระยะยาว :

เป็นงานอาสาสมัครที่ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 6 เดือน หรือ 1 ปีขึ้นไป เป็นการทำงานที่อาสาสมัครใช้ศักยภาพ ทักษะความสามารถเฉพาะของตน เช่นทักษะวิชาชีพ เข้าไปช่วยเหลือชุมชน หรือช่วยพัฒนาศักยภาพองค์กรต่างๆ หรือเข้าไปช่วยเหลือในงานด้านการพัฒนา ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำงานที่ต่อเนื่องและยาวนานในการสร้างการเปลี่ยนแปลง อาสาสมัครระยะยาว จะต้องผ่านการคัดเลือก ผ่านการฝึกอบรม อาสาสมัครประเภทนี้จึงต้องเป็นอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ที่มีเวลาอุทิศในกับงานในระยะยาว อาจเป็นการไปช่วยงานในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในและนอกประเทศ
5. อาสาสมัครเต็มเวลา (Full Time Volunteer) :

เป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานองค์กรอย่างเต็มตัว มีบทบาทคล้ายกับเจ้าหน้าที่องค์กร ซึ่งนำเอาทักษะความสามารถของตนมาช่วยงานองค์กร ในหลายประเทศ อาสาสมัครเต็มเวลาของหลายองค์กร เป็นอาสาสมัครที่เกษียณอายุจากการทำงาน ยังมีร่างกายที่แข็งแรง มีเวลา และมีประสบการณ์การทำงาน ที่สามารถมาช่วยงานด้านต่างๆขององค์กรได้

ใครสะดวกแบบไหน อยากทำแบบใด ลองเลือกเป็นอาสาสมัครในแบบที่ตนเองทำได้กันดูนะคะ นำความรู้ความสามารถของคุณมาร่วมดูแลสังคมกันค่ะ

กระแสความเคลื่อนไหวของงานอาสาสมัครไทย
ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ ก้าวไปข้างหน้ากับการทำงานอาสาสมัครในมิติใหม่ๆ