ข้อมูลโครงการที่รับอาสาสมัคร (Good Society Expo 2018)

งาน “Good Society Expo” ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย” เน้นการร้อยเรียงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนสังคมประเด็นต่างๆ ร่วมกันเป็นผู้นำเสนอสารสำคัญแก่ประชาชนคนทั่วไป ว่าด้วยการเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Active Citizen ด้วยช่องทางการลงมือทำแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไกต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยปีที่ผ่านมา “โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” มูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นกว่า 50 องค์กรเบื้องต้น ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ เครือข่ายจิตอาสา ฯลฯ จัดงาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนพื้นที่รวมกว่า 4,000 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ารวมงานนี้กว่า 15,000 คน และผู้ที่มีส่วนรวมผ่านช่องทางออนไลน์เกือบ 300,000 คนได้ตระหนักถึงปัญหาสังคม 5 ประเด็น ได้แก่ สิ่งแวดล้อม คนพิการและผู้สูงอายุ การศึกษา การคอร์รัปชัน และสุขภาพ ทั้งยังได้รู้จักช่องทางการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาสังคม ได้ตามความถนัดและความสนใจในบทบาทต่างๆ จึงได้สานต่อการจัดงานปีที่ 2 ในวันที่ 13-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เงื่อนไขการสมัคร

 1. เลือกระยะเวลาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 2 วัน ในช่วงที่จัดงาน
 2. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10.00 – 20.00 น.
 3. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาสาสมัครในวันที่ 1 กันยายน 2561 9.00-16.00 น. ที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

รายละเอียดตำแหน่งงาน

อาสาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 1. ชื่อตำแหน่งอาสาสมัคร

อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Good Society Expo

 1. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
 • แนะนำผู้เข้าร่วมให้ลงทะเบียนผ่านเครื่องมือสื่อสารของตัวเอง
 • ช่วยลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุ
 • ช่วยลงทะเบียนในระบบ Manual (กรณีผู้เข้าร่วมไม่สะดวกใช้ระบบที่ออกแบบไว้)
 • ทำงานประสานกับอาสาสมัครแนะนำงานและแลกรับของพรีเมียม ณ จุดปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เป็นอาสาอย่างน้อย 2 วัน
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 00-16.00 น. ที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
 • อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีไหวพริบดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสาร และ Social Network
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว
 1. สถานที่ปฏิบัติงาน : จุดลงทะเบียนงาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
 • ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1
 • ลาน Dazzle ชั้น 1
 • ลาน Beacon 2 และ 4 ชั้น 1
 • ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 1 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 2 ชั้น 2
 • ลานอีเดน 3 ชั้น 3
 • ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3
 1. สวัสดิการอาสาสมัคร :
 • เสื้อยืดอาสาสมัคร
 • อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)
 1. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (จำนวนวัน / ช่วงเวลา) :
 • วันที่ 13-16 กันยายน 2561

หมายเหตุ* สามารถเลือกปฏิบัติงานเฉพาะวันที่สะดวกได้อย่างน้อย 2 วัน

 1. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน
 • เวลา 09.00- 21.00 น.
 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

20 คนต่อวัน (หรือ 40 คนตลอดงาน)

 1. ข้อมูลองค์กรที่รับอาสาสมัคร

“โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” “มูลนิธิเพื่อคนไทย” องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ : คุณอภิชา ทองธีรกุล โทร. โทร. 0-2301-1123, 094-154-5919 อีเมล Apicha.t@ybf.premier.co.th

 

อาสาแนะนำงาน

 1. ชื่อตำแหน่งอาสาสมัคร

อาสาสมัครแนะนำงาน Good Society Expo

 1. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานในภาพรวมและพาวิลเลียนต่างๆ
 • อธิบายการเดินไปโซนต่างๆ ของงานที่อยู่ทั่วศูนย์การค้าได้
 • เชิญชวนผู้ที่เดินผ่านไปมาให้เข้ามาร่วมงาน
 • ทำงานประสานกับอาสาสมัครลงทะเบียนและอาสาสมัครแลกรับของพรีเมียม ณ จุดปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เป็นอาสาอย่างน้อย 2 วัน
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 00-16.00 น. ที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
 • อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกดี
 • มีไหวพริบดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)
 • ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ จะดีมาก
 1. สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณด้านหน้าจุดลงทะเบียนงาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
 • ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1
 • ลาน Dazzle ชั้น 1
 • ลาน Beacon 2 และ 4 ชั้น 1
 • ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 1 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 2 ชั้น 2
 • ลานอีเดน 3 ชั้น 3
 • ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3
 1. สวัสดิการอาสาสมัคร
 • เสื้อยืดอาสาสมัคร
 • อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)
 1. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (จำนวนวัน / ช่วงเวลา) :
 • วันที่ 13-16 กันยายน 2561

หมายเหตุ* สามารถเลือกปฏิบัติงานเฉพาะวันที่สะดวกได้ อย่างน้อย 2 วัน

 1. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน

เวลา 09.00- 21.00 น.

 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

20 คนต่อวัน (หรือ 40 คนตลอดงาน)

 1. ข้อมูลองค์กรที่รับอาสาสมัคร

“โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” “มูลนิธิเพื่อคนไทย” องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ : คุณอภิชา ทองธีรกุล โทร. โทร. 0-2301-1123, 094-154-5919 อีเมล Apicha.t@ybf.premier.co.th

 

อาสานำทัวร์เยาวชนเยี่ยมชมงาน

 1. ชื่อตำแหน่งอาสาสมัคร

อาสาสมัครนำทัวร์เยาวชนเยี่ยมชมงาน Good Society Expo

 1. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
 • นำทัวร์กลุ่มเยาวชนเยี่ยมชมงานตามเส้นทางที่ได้ออกแบบไว้ และให้ข้อมูลตามความสนใจของกรุ๊ปทัวร์ระหว่างทาง
 • แจกและรวบรวมใบสำรวจความคิดเห็นของกรุ๊ปทัวร์หลังจบกิจกรรม
 • เป็นอาสาอย่างน้อย 2 วัน
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
 • อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • อารมณ์ดี มีใจบริการ ชอบสื่อสารกับวัยรุ่น
 • มีความสามารถ(ออกแบบวิธีการ กิจกรรม)ในการเชิญชวนน้องให้ร่วมกิจกรรมตลอดทัวร์ได้
 • เข้ากับเด็กมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยได้ดี พูดคุยภาษาเดียวกัน
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

 

 1. สถานที่ปฏิบัติงาน : งาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
 • ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1
 • ลาน Dazzle ชั้น 1
 • ลาน Beacon 2 และ 4 ชั้น 1
 • ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 1 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 2 ชั้น 2
 • ลานอีเดน 3 ชั้น 3
 • ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3
 1. สวัสดิการอาสาสมัคร
 • เสื้อยืดอาสาสมัคร
 • อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)
 1. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (จำนวนวัน / ช่วงเวลา) :
 • วันที่ 13-16 กันยายน 2561

หมายเหตุ* สามารถเลือกปฏิบัติงานเฉพาะวันที่สะดวกได้อย่างน้อย 2 วัน

 1. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน
 • เวลา 09.00- 21.00 น. (เวลาประจำบูธ คือ 10.00-20.00 น.)
 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

18 คนต่อวัน (หรือ 36 คนตลอดงาน)

 1. ข้อมูลองค์กรที่รับอาสาสมัคร

“โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” “มูลนิธิเพื่อคนไทย” องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ : คุณอภิชา ทองธีรกุล โทร. โทร. 0-2301-1123, 094-154-5919 อีเมล Apicha.t@ybf.premier.co.th

 

(เต็มแล้ว)แลกรับของพรีเมี่ยม

 1. ชื่อตำแหน่งอาสาสมัคร

อาสาสมัครแลกรับของพรีเมียม

 1. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
 • ตรวจสอบสิทธ์ผู้เข้าชมงานที่มาขอแลกรับของพรีเมียม
 • จัดของให้ผู้เข้าชมงาน
 • ให้ข้อมูลงานเบื้องต้นได้ เพื่อเชิญชวนให้คนร่วมกิจกรรมและมารับของพรีเมียม
 • ทำงานประสานกับอาสาสมัครแนะนำงานและลงทะเบียน ณ จุดปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เป็นอาสาอย่างน้อย 2 วัน
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 00-16.00 น. ที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
 • ไม่จำกัดอายุและเพศและสภาพร่างกาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีไหวพริบดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
 1. สถานที่ปฏิบัติงาน : จุดแลกรับของพรีเมี่ยม งาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
 • ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1
 • ลาน Dazzle ชั้น 1
 • ลาน Beacon 2 และ 4 ชั้น 1
 • ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 1 ชั้น 1
 • ลานอีเดน 2 ชั้น 2
 • ลานอีเดน 3 ชั้น 3
 • ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3
 1. สวัสดิการอาสาสมัคร :
 • เสื้อยืดอาสาสมัคร
 • อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)
 1. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (จำนวนวัน / ช่วงเวลา) :
 • วันที่ 13-16 กันยายน 2561

หมายเหตุ* สามารถเลือกปฏิบัติงานเฉพาะวันที่สะดวกได้อย่างน้อย 2 วัน

 1. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน

เวลา 09.00- 21.00 น.

 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

20 คนต่อวัน (หรือ 40 คนตลอดงาน)

 1. ข้อมูลองค์กรที่รับอาสาสมัคร

“โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” “มูลนิธิเพื่อคนไทย” องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ : คุณอภิชา ทองธีรกุล โทร. โทร. 0-2301-1123, 094-154-5919 อีเมล Apicha.t@ybf.premier.co.th