Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน

1.ที่มา

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 นั้น มูลนิธิฯ ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  โดยการติดตามการเรียน การให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งหมดประมาณ 8,451 คน กระจ่ายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุนขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

“Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุน ปฏิบัติงานติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ (ม.1-ม.6) อายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นดังต่อไปนี้

 • ชวนน้องคุยเรื่องความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ความชอบ
 • ชวนน้องทบทวนความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษา ได้แก่จำนวนปีที่ได้รับทุน, เอกสารที่ต้องส่งเพื่อให้ได้รับเงินทุนทุกภาคเรียน, การรับทุนต่อหลังจากจบชั้น ม.3
 • ชวนน้องคุยเรื่องการเลือกเรียนต่อ สายสามัญ สายอาชีพ ต้องทำอย่างไร เพื่อให้น้องนักเรียนทุนมองเห็นความสนใจและทิศทางในการเรียนต่อของตนเอง
 • เชิญชวนน้องนักเรียนทุน เข้าเป็นสมาชิกช่องทางสื่อสารของมูลนิธิฯ ได้แก่ เฟซบุ๊กกลุ่มปิด นักเรียนทุนยุวพัฒน์, ไลน์ (Line), เพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ และ สมัครเป็นสมาชิกระบบทุนการศึกษาออนไลน์
 1. คุณสมบัติอาสา
 • นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 17-25 ปี
 • การทำงานอาสา
 • อาสาต้องปฏิบัติงาน ครั้งละอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และ รวมจำนวนชั่วโมงสะสมไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง สามารถเลือกช่วงเวลาได้ ดังนี้
 1. ทั้งวัน 00-16.00 น.
 2. ช่วงเช้า 00-12.00 น.
 3. ช่วงบ่าย 00-16.00 น.
 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี (การพูด การฟัง การเขียน)
 • มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิด
 • มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

3.บทบาทอาสา

 • โทรศัพท์พูดคุยกับน้องนักเรียนทุน วันละ 20-30 คน
 • เขียนตอบจดหมายนักเรียนทุน วันละ 20-30 ฉบับ (งานเขียนตอบจดหมาย อาจไม่ได้มีทุกวัน)
 • บันทึกข้อมูลนักเรียนทุน ลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 • ร่วมถอดบทเรียนกิจกรรมอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่โครงการ

4.จำนวนอาสาสมัคร ที่เปิดรับ

 • รับสมัครทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน

5.ช่วงเวลาดำเนินงาน

 • วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน  2562
 • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 16 พฤษภาคม
 • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน
 • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน- 30 มิถุนายน

6.พื้นที่ในการทำงาน

 • มูลนิธิยุวพัฒน์ อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้ห้างพาราไดซ์ปาร์ค)

7.ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ของประเทศไทย
 2. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้นักเรียนทุน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3
 3. ประกาศนียบัตร
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 30 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ Unicef ประเทศไทย
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 60 ชั่วโมงขึ้นไป
   • หากท่านสนใจ เข้าไปลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม I Am Unicef ได้ที่ https://iam.unicef.or.th/opportunities/To5h5pWaRo
  • ในกรณีจำนวนชั่วโมงสะสมน้อยกว่า 30 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
 4. ข่าวสารและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาอื่น ๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

8.การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • โทรศัพท์สำหรับโทรติดต่อนักเรียนทุน
 • ชุดข้อมูลเรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์ เป็นต้น
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (เป็นที่ปรึกษา, อำนวยการ, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน เป็นต้น)
 • ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ
 • โน๊ตบุ๊ค สำหรับคีย์ข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุน
 • ค่าเดินทางของอาสาสมัคร
  • ในกรณีที่อาสามาปฏิบัติงานทั้งวัน (09.00-16.00 น.) จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 100 บาท/วัน

 

ปฏิทินกิจกรรม

ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
1 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 หมดเขตรับสมัคร : 11 เมษายน

รุ่นที่ 2 หมดเขตรับสมัคร : 10 พฤษภาคม

รุ่นที่ 3 หมดเขตรับสมัคร : 7 มิถุนายน

– รับสมัครผ่านมหาวิทยาลัย

– แพลตฟอร์ม I Am Unicef

ลงทะเบียน ฐานข้อมูลอาสาสมัคร

https://ybf.premier.co.th/scholar/index_volunteer.php

2 ประกาศผลการคัดเลือกอาสา รุ่นที่ 1 วันที่ 12 เมษายน

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม

รุ่นที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน

เว็บไซต์,เฟซบุ๊ก มูลนิธิยุวพัฒน์
3 ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 เมษายน

รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม

รุ่นที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน

ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ หรือ มหาวิทยาลัย
4 อาสาปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 16 พฤษภาคม

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17  พฤษภาคม – 13 มิถุนายน

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน- 30 มิถุนายน

ปฏิบัติงานอาสาสมัคร จันทร์-ศุกร์

·  ทั้งวัน 09.00 – 16.00 น.

·  ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.

·  ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.

5 ถอดบทเรียน วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานอาสา ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ

สอบถามเพิ่มเติม : กรวิกา ก้อนแก้ว (เก่ง) เบอร์โทรศัพท์ : 02 301 1143 เบอร์มือถือ : 092 263 6915
อีเมลล์ : Kornwika.k@ybf.premier.co.th