หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

เป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. ช่วงเตรียมความพร้อม การเรียนรายวิชา และเสริมทักษะก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสนาม เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน

2. ช่วงลงพื้นที่ปฏิบัติงานสนาม ตามโครงการและองค์กรที่รับบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งในปีนี้มีองค์กรทำงานข้ามพรมแดน จำนวน 3 แห่งที่จะรับบัณฑิตอาสาสมัครเข้าทำงาน โดยมีพื้นที่ทำงานในเขตประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ปฏิบัติงานสนามเป็นเวลา 7 เดือนโดยประมาณ

3. ช่วง 2 สุดท้าย เป็นการทำงานวิจัยเฉพาะเรื่อง ซึ่งได้จากการค้นพบสภาพ ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนที่ลงพื้นที่ปฏิบันิงาน เพื่อจัดทำเป็นงานวิจัยเฉพาะเรื่องสำหรับเผยแพร่

 

ดูรายละเอียดและสมัครออoไลน์ได้ที่ www.psds.tu.ac.th

ค่าใช้จ่าย : 350