ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

  • มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาและได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท โดยมีแผนดำเนินงานและการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการที่ดี มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเลขที่อนุญาตที่ต.๑๘๘/๒๕๔๕ และจากกระทรวงมหาดไทยเลขทะเบียนมูลนิธิกท๑๑๖๖จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

อาสาสมัครสร้างอาคารเรียน (บ้านดิน) ให้น้อง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัคร ช่วยสร้างอาคารเรียนจากบ้านดิน จำนวน 30 คน  โดยอาสาสมัครมาช่วยลงแรงในการก่อสร้าง และนำวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปประกอบให้เป็นอาคารเรียน กำหนดการกิจกรรมช่วยสร้างอาคารเรียนบ้านดิน เสาร์Read more

 

อาสาสมัครสร้างอาคารเรียน บ้านดิน ให้น้อง

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัคร ช่วยสร้างอาคารเรียนจากบ้านดิน จำนวน 36 คน  โดยอาสาสมัครมาช่วยลงแรงในการก่อสร้าง และนำวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปประกอบให้เป็นอาคารเรียน สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ การสร้างบ้านดินจากก้อนฝางRead more

 

ช่วยพับซองระดุมทุนจัดตั้งกองทุน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

นื่องด้วยมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนพัฒนาศูนย์การเรียน (โรงเรียนชุมชน) เพื่อเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิ 3 สถานที่ คือ 1. ศูนย์การเรียนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ต.ปือRead more

 

กิจกรรมอาสาสร้างบ้านดิน ณ ตี้ห้วยพ่าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  องค์กรผู้จัดงาน ·       มูลนิธิส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) ·       http://www.cyfthai.org รายละเอียดงานRead more

 

ความเห็นล่าสุด