กิจกรรมอบรมครูอาสา เพื่อสอนเด็กตาบอดใช้มือถือในการถ่ายภาพ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการหัวใจถ่ายภาพเปิดอบรมวิธีการจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆที่บกพร่องทางสายตาได้มีทักษะ มีความพร้อมและลดช่องว่างในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลักษณะของการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสภาวะของผู้บกพร่องทางสายตา มีความเข้าใจเบื้องต้นในการดูแลและทำกิจกรรมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ผ่านการใช้มือถือในการถ่ายรูป เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15 มิถุุนายนRead more