กิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในเขตบางกอกน้อยตระหนักเห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำ คูคลอง ในกิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

 

การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม

     1. มีจิตใจดี กินง่าย

     2. มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดี

     3. การแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม

     4. สามารถเลอะเทอะ เปรอะเปื้อนได้ ไม่ห่วง สวย หล่อ

     (เนื่องจากพื้นที่มีความสกปรกอาสาต้องทนรับความสกปรกได้)

 

รับสมัครอาสา จำนวน  15 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

     1. เดินรณรงค์ถือป้ายแจกแผ่นพับ สติกเกอร์ และพูดเชิญชวน จำนวน 5 คน

     2. จัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับทัศนียภาพริมคลอง จำนวน 10 คน

 

ลักษณะกิจกรรม

     1. กิจกรรมเดินรณรงค์กับมิสเตอร์น้ำใส

          – แจกแผ่นพับและแจกสติกเกอร์มิสเตอร์น้ำใส

          –  ถือป้ายรณรงค์

          – พูดเชิญชวน

     2. กิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์

          – ร่วมเก็บกิ่งไม้ขนาดเล็ก

          – ตักขยะขึ้นจากคลอง

          – ทำความสะอาดทางเดินริมคลองแกลบ

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

     เวลา 08.00 น.  ลงทะเบียนอาสา บริเวณหน้าห้องงานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รบกวนทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย)

     เวลา 08.30 น. ออกเดินทางสู่ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย

     เวลา 08.50 น. ปฐมนิเทศ(พูดคุยขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งแรกเปลี่ยนทัศนคติก่อนเริ่มดำเนินงาน)

     เวลา 09.00 น. อาสาสมัครแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงาน

          กลุ่ม 1 จัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลอง

          กลุ่ม 2 เดินรณรงค์กับมิสเตอร์น้ำใส

     เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

     เวลา 13.00 น. เดินทางกลับโรงพยาบาลศิริราช โดยสวัสดิภาพ

     (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

การเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/viewnews.asp?id=127

สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/register.asp

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0 2419 9350 – 1