องค์กรผู้จัดงาน

·       มูลนิธิส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF)

·       http://www.cyfthai.org

รายละเอียดงาน

·       CYF เป็นมูลนิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นองค์เอกชนสาธารณกุศลด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีเลขที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาไทย ที่ กท 1166 โดยมีประธานมูลนิธิ คือ นายธีรภัทร สูตะบุตร เป็นประธานกรรมการ  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ

o   ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

o   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้วิธีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย

o   ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษา และลดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท

o   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ๆ

·       มีพื้นที่ในการดำเนินงานหลักในด้านการศึกษาที่สำคัญ 3 แห่ง  คือ

o   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสะเนพ่อง ทุ่งใหญ่นเรศวร  ต.ไล่โว่    อ.สังขละบุรี จ.กาญจบุรี

o   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้วยพาน จ.น่าน

o   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เขาโจด จ.กาญจบุรี

·       มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานอาสาสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาสาสมัครช่วยสร้างอาคารเรียนบ้านดิน  จำนวน 25 คน  

ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ตามกำหนดการดังนี้

 

ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560

  17.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพ

  23.00 น. แวะทานข้าวที่เมืองพิษณุโลก (จุดแวะพักรถ)

 

เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560

  06.30 น.  ทานอาหารเช้าที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  08.00 น.  ทำภารกิจส่วนตัว

  09.00 น.  ฟังสรุปเกี่ยวกับภารกิจวันที่ 25 – 26 / ผู้ใหญ่บ้านแนะนำหมู่บ้าน

                แบ่งหน้าที่การทำงาน

  09.30 น.  ทำงานตามที่ได้แบ่งหน้าที่ไว้

  12.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง

  13.00 น. ทำงานตามกลุ่มที่แบ่งไว้ (ต่อ)

  16.30 น.  กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ทีมงานกรรมการหมู่บ้าน)

  19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ

  20.00 น.  สรุปงานประจำวัน / และมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านการตีพิ

  21.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ชมดาว)

 

อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2560

  07.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้านเมืองเชียงกลาง

  08.00 น. ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้แบ่งกันไว้ (ต่อ)

  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  14.00 น. สรุปการทำงานและภารกิจใน 2 วันที่ผ่านมา

  15.00 น. แวะไร่สหายน่าน (การเกษตรแบบยั่งยืน)

  17.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ (ขึ้นรถ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน)

จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2560

  05.00 น.  เดินทางมาถึง กทม แยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ

สถานที่ทำงาน

ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน

ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

(ห่างจาก กทม ประมาณ 780 กม.)

ค่าใช้จ่าย

มีการเก็บเงินสมทบค่าอาหารและค่าเดินทาง  ท่านละ 3,000 บาท โดยเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

·       ค่าเดินทาง ด้วยรถทัวร์ VIP 32 ที่นั่ง

·       ค่ารถโฟว์วิว เข้าหมู่บ้าน

·       ค่าอาหารตลอดกิจกรรม (มื้อหลัก) 

·       สมทบทุนค่าน้ำ- ค่าไฟ ให้แก่ที่พักชุมชน

·       สมทบทุนค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน

 

หมายเหตุ ….

   เงินสมทบทุน เมื่อหักค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว จะนำไปเป็นเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนต่อไป

 

โอนเงินสมทบทุนเข้าบัญชี มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรงพยาบาลตำรวจ ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 985-0-37972-3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปสลิป หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าอีเมล์ info@cyfthai.org พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล และรหัสยืนยันที่ได้รับ

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

–     องค์ความรู้ และประสบการณ์การสร้างอาคารจากดิน

–     ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ชุมชนห้วยพ่าน ล่องแพน้ำน่าน
และชมแสงดาวส่งท้ายฤดูหนาว

–     ความสุขใจที่ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

คุณสมบัติอาสาสมัคร

–     มีสุขภาพที่แข็งแรงระดับหนึ่ง (สภาพอากาศเย็น)

–     มีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ได้
(มีสัญญาณโทรศัพท์เฉพาะเครือข่าย True)

–     มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถของการปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น

–     พร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับทีมงาน และคนในชุมชน และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นทีม

ติดต่อประสานงาน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พี่เตย (02) 105 4595 ต่อ 202  , (098) 668 8099  
Email : piya@cyfthai.org    ** กรุณาติดต่อเวลา 8.30 – 17.30 น. **

 

 

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่   :   http://bit.ly/huaypaan1

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วกรุณารอ E-mail ยืนยันการสมัครประมาณ 1-2 วัน แล้วค่อยโอนเงินสมทบเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท