logo_childreams5_head

โครงการ ครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่ 5

            ปี 2556 – 2557 เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ดำเนิน โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครในระดับภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานโดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่รับอาสาสมัครในระดับภูมิภาคใน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการอาสาสมัคร (Volunteer Program) และระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) ให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยอยู่บนพื้นฐานของประเด็นความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่ และมุ่งไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครที่มีความยั่งยืน (Sustainable Volunteering)

ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือโดยพัฒนาความร่วมมือการทำงานกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง “ครูอาสาสมัคร” ซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ “ครูอาสาสมัคร” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร
  1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  1.2 มีความสนใจด้านการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
  1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (16 พฤษภาคม – 16 กันยายน 2559)
  1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
  1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
  1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
  1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
 1. บทบาทอาสาสมัคร
  2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
  2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
  2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก
 1. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
  1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
  3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  4.โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
 1. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
  4.1 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
  4.2 สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
  4.3 สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
  4.4 ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
  4.5 สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
  4.6 จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
 1. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ
  จำนวน 12 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)
 1. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

 1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  • เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (15 คะแนน)
  • แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (35 คะแนน)
  • เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (50 คะแนน) | ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่             เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ https://www.volunteerspirit.org/?p=26260

 

 1. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน
  7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 5
  กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการสมัคร (ข้อ 6.2) มาในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 มีนาคม 2559

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

7.4 การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังจากประกาศผล ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 ส่วนสถานที่จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทางอีเมลล์และ sms

7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2559  ณ จังหวัดเชียงใหม่

7.7 การปฏิบัติงาน
วันที่ 16 พฤษภาคม – 16 กันยายน 2559 (4 เดือน)

7.8 ถอดบทเรียนการทำงาน
วันที่ 18 – 20 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามเพิ่มเติม :  เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
08-1716-4438     (คุณฉวีวรรณ)             อีเมล์  meow@childsdream.org
08-5033-2794     (คุณพันธกานต์)          อีเมล์  phantakarn@volunteerspirit.org

 

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น
5
ปีการศึกษา
2559

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัครครูอาสา สิ้นสุด ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 กรอกใบสมัคร :www.volunteerspirit.org
การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ- อ่านใบสมัคร 12 – 30 มีนาคม 2559 (19 วัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 www.volunteerspirit.orgFacebook Page
การสอบสัมภาษณ์ 4 – 5 เมษายน 2559 (2 วัน) คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประกาศผลการคัดเลือก จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 www.volunteerspirit.orgFacebook Page
การปฐมนิเทศครูอาสา รุ่นที่ 5 11 – 15 พฤษภาคม 2559 (5 วัน) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การปฏิบัติงานของครูอาสา 16 พฤษภาคม – 16 กันยายน 2559 (4 เดือน) (เปิดเทอม 16 พ.ค. 59ปิดเทอม 7 ต.ค. 59)
Follow Up 20 – 24 มิถุนายน 2559 (5 วัน) โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน
Midterm Review 16 – 17 กรกฏาคม 2559 (2 วัน) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
ถอดบทเรียนการทำงาน 18 – 20 กันยายน 2559 (3 วัน) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การสมัคร

 1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  • เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (15 คะแนน)
  • แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (35 คะแนน)
  • เขียน ถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (50 คะแนน) | ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงใน Word ขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่             เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ https://www.volunteerspirit.org/?p=26260

ค่าใช้จ่าย : 0