รับสมัครจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ บ้านราชวิถี
วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2561  เวลา 8.30-12.00 น.

รับจำนวน  50  คน

การทำกิจรรม ดังนี้
1.ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆแปลงปลูกผัก เช่น ถอนหญ้า ตัดแต่งกิ้งไม้
2.ขุดดินทำบ่อพักใบไม้
3.ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลา

สอบถาม   โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 (จันทร์-ศุกร์) 
........................................................................................... 

        
       กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย 
       แฟกซ์ 0-2589-4243 , 0-2591-8092 กด 15 หรือ e-mail : thaihof@gmail.com 

ดำเนินงานโดย    สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรมเด็กและเยาวชน(ดย.)
                            มูลนิธิสุขภาพไทย

สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ค่าใช้จ่าย : 0