ชื่อโครงการ “ปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ปี 2562”

โดย “เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท”

ร่วมกับ ชมรมนักเรียนจ่าอาสาพัฒนาชุมชน (โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสนับสนุน กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยuสารสนเทศทหารเรือ), ชมรมคนวาดยิ้ม และกลุ่มจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี

         เป็นโครงการเดิมจาก โครงการ นรจ.ต้านภัยหนาวปันความอุ่นสู่ชุมชน ของ ชมรมนักเรียนจ่าอาสาพัฒนาชุมชน ที่จัดเข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งปัจจุบันได้เกิดการรวมตัวหลายฝ่าย ทำให้เกิดเป็นรูปเครือข่าย   ชื่อ “เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท” โดยมีตัวแทนจาก 2 ชมรมหลักในการบริหารงานคือ ชมรมนักเรียนจ่าอาสาพัฒนาชุมชน และชมรมคนวาดยิ้ม ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องไปตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละชมรมให้เป็นมาตราฐาน โดยมี เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นสื่อกลางในการประสานงาน และจัดกิจกรรม

 


หลักการและเหตุผล 

         ในช่วงปลายปีภาคกลางตอนบนฝั่งตะวันตกของประเทศไทยจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น ประกอบกับมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และเป็นป่าส่วนใหญ่ ซึ่งหย่อมบ้านตำบลไล่โว่ สถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทำให้การเข้าถึงค่อนข้างลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ ห่างไกลความเจริญ และได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา  ชาวกะเหรี่ยง มักประสบกับภัยหนาวและโรคไข้ป่าหรือมาลาเรียเป็นประจำ ในทุกๆปีมักมีข่าวการเจ็บป่วยจนถึงการเสียชีวิตของชาวบ้านเนื่องจากปัญหาดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงได้ มีการจัดโครงการ “ปันไออุ่นสู่ชุมชน” ขึ้นเพื่อรับบริจาคผ้าห่ม มุ้งกันยุง และของใช้ที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค นำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยหนาว หย่อมบ้านไล่โว่, บ้านสะละวะ, บ้านทิไล่ป้า  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท ที่มุ่งเน้นให้จิตอาสาสามารถช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปัน ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้

 


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการสานต่อ พระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

 • เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ครู และประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหรือมีความเดือดร้อน

 • สร้างเสริมประสบการณ์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กนักเรียน

 • บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้านค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน

 • เป็นสื่อกลางและเป็นตัวอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังให้แก่เยาวชน

 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมสามารถคิด และวางแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในอนาคต ภายหลังจากกิจกรรมนี้ หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าช่วยเหลือ หรือเป็นตัวแทนจากทางภาครัฐ เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่

 • โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวบรวมของบริจาค)

 • จุดรับบริจาคตามพื้นที่

                    พื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   

                       ชมรมคนวาดยิ้ม

                       21/72 หมู่ 2 (ป.169) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20128

                   พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

                      เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท

                      73/1 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 • โรงเรียนปทุมทคงคา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (จุดตั้งขบวนออกเดินทาง)

 • โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    (สถานที่จัดกิจกรรมหลัก)


การรับบริจาคสิ่งของ

เราขอเป็นตัวแทนรับบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งต่อให้เด็กๆ และคนชราในพื้นที่

 • ยาสามัญประจำบ้าน

 • ผ้าห่ม

 • ของเล่น

 • เสื้อผ้าเด็กคนชรา

 • อุปกรณ์กีฬา

 • และอื่นๆที่เป็นประโยชน์

สามารถรวบรวมส่งมาที่

*“เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท”

73/1 ซ.สุขุมวิท 65 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ ผ่าน ธนาคาร ทหารไทย TMB

**ชื่อบัญชี ศิริลักษณ์ ฤทธิ์มี เลขที่บัญชี 017-251-288-1

(บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีชั่วคราวของโครงการเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีส่วนตัว)

 

* เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นการเดินเท้าเข้าพื้นที่เป็นบางช่วง เราจึงจำเป็นต้องขนของที่จำเป็นเท่านั่น  จึงขอ งดรับ สิ่งของ ที่ไม่เป็นประโยชน์

** เนื่องจากของที่ต้องการจำพวกยา บางอย่างเราจัดซื้อเอง เงินที่ได้มาจะนำมาจัดซื้อให้เหมาะสม


กลุ่มเป้าหมาย

           ชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ชนเผ่ากะเหรี่ยง หย่อมบ้าน ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้านรวมสถานที่จัดกิจกรรมหลัก มีรายชื่อดังนี้  1. บ้านไล่โว่  2. บ้านสะละวะ  3. บ้านทิไล่ป้า

 


กิจกรรมที่จะทำ     

1. ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน โดยคณะแพทย์ทหาร แพทย์อาสา และนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วม โดยร่วมตรวจกับคณะแพทย์จังหวัด          

2. สร้างสนามเด็กเล่นแนวบุกเบิก ให้โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่          

3. เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียน         

4. พัฒนาศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตร ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ และสาขาสะละวะ         

5. มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับตัวแทนหมู่บ้าน 3 หย่อมบ้าน บ้านไล่โว่ บ้านสะละวะ และบ้านทิไล่ป้า         

6. สร้างฝายชะลอน้ำ ให้บ้านสะละวะ         

7. ตรวจเช็คสภาพชุดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์         

8. สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนสำหรับโครงการในอนาคต

 


สำหรับการสมัคร สามารถเข้าอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

https://forms.gle/XgsLQn5Rvfzgnnjw6

*หลังจากท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ครับ*

 

หรือผ่าน

สอบถาม

เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท

โทร. 084-751-4558

Facebook : เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท

Line : @247jdfzv

E-mail : navycomms.th@gmail.com

 

ค่าใช้จ่าย : 2500