มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอนุประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยการทำงานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชน และองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน  ทางมูลนิธิฯ กำลังรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง

 

IT Developer (นักพัฒนาระบบ)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบ โปรแกรมหลักที่องค์กรใช้งานอยู่ประจำได้แก่
  • 7 SQL server databases and the associated application programs
  • Bug fixing
  • Development of new functions requested by the users
  • Continuous improvement
  • SQL server databases management
  • Help desk for local and remote users

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง) อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ IT
  • Microsoft NET framework 4
  • Visual studio 2010/2012/2015 with knowledge of C# and VB. ASP.NET is a +.
  • SQL server management studio
  • SQL query language
  • SQL database design
  • NET client/server deployment
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน มีอิสระและมีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรอิสระเกี่ยวกับการกุศล
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ จับประเด็น ใจใส่ในรายละเอียด
 • สามารถทำงานคนเดียวได้ และ/หรือทำงานร่วมกับทีมได้
 • มีแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรอิสระเกี่ยวกับการกุศล และทีมงานที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
 • งานในตำแหน่งนี้เป็นงานในระยะยาว ซึ่งต้องทำงานในตำแหน่งนี้อย่างน้อย 2 ปี

 

งานในตำแหน่งนี้ไม่จำกัดสำหรับคนไทยเท่านั้น ทางมูลนิธิฯ มีบรรยากาศในการทำงานที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์, 08.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น. หากท่านสนใจตำแหน่งนี้ กรุณาส่งเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะเอกสารภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะรับการพิจารณา) รวมทั้งจดหมายแสดงวัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการสมัครทำงาน พร้อมทั้งระบุเงินเดือนที่คาดหวัง แนบประวัติส่วนตัว เอกสารหลักฐานด้านการศึกษา และจดหมายบุคคลอ้างอิง มาที่   manuela@childsdream.org  หรือส่งจดหมายมาที่

                                               
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
238/3 ถ.วัวลาย
ต.หายยา  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
ประเทศไทย

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2560 ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในสองสัปดาห์หลังจากวันหมดเขตรับสมัครถือว่าไม่ได้รับการพิจารณา

 

เชียงใหม่ 15 มีนาคม 2560

Child’s Dream Foundation is a Thai-registered charitable organization (NGO) helping children, youth and communities in need in the Mekong Sub-Region (Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia). For our head office in Chiang Mai, we are seeking an

 

IT Developer

Main tasks

 • Maintaining 7 SQL server databases and the associated application programs
  • Bug fixing
  • Development of new functions requested by the users
  • Continuous improvement
  • SQL server databases management
  • Help desk for local and remote users

Required Qualifications

 • Minimum BA degree in information technology (or comparable qualification)
 • specific IT knowledge in
  • Microsoft NET framework 4
  • Visual studio 2010/2012/2015 with knowledge of C# and VB. ASP.NET is a +.
  • SQL server management studio
  • SQL query language
  • SQL database design
  • NET client/server deployment
 • English language skills
 • Proactive, well-organized and self-motivated
 • Strong analysis and conceptual skills, with close attention to detail
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Motivation to work for an NGO and as part of a diverse team respecting all nationalities, ethnicities, and genders
 • This is a long-term position, a commitment for several years is expected

 

This position is NOT limited to Thai nationals. We offer a dynamic and flexible work environment with the following office hours: Monday to Friday, 08.00–12.00h and 13.00–17.00h. If you are interested, please send your full application in English (including motivational letter, salary expectations, resume, transcripts and two reference letters) to manuela@childsdream.org. Should you be unable to send your application by email, please post to:
                                  
Child’s Dream Foundation

attn. Ms. Manuela Bianchi

238/3 Wualai Road

 1. Haiya, Muang,  

Chiang Mai 50100

Thailand

The application deadline is 30 April 2017. Candidates who do not receive a reply within two weeks after our application deadline may deem their application to be unsuitable.

 

Chiang Mai, 15 March 2017