ตลอดระยะเวลา 10 ปีอาสาสร้างสุขให้เด็ก (พ.ศ.2548-2558) มูลนิธิสุขภาพไทยและเครือข่าย ได้ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร ร่วมกับสถานสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันดำเนินงานใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ ด้วยพลังอาสาสมัคร” ร่วมกับสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ได้แก่(1)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด (2)สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) (3)สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี(4)สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) และ(5)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
          ปีใหม่ 2559 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่จิตอาสาทุกท่านจะได้แบ่งปันความรักเพื่อเด็กๆในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ ด้วยการสมัครเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กๆเพียงสัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง ในระยะเวลา 4 หรือ 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาในสถานสงเคราะห์ประเภทวันเดียวด้วยเช่นกัน โดยท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ ตามวัน เวลาและสถานสงเคราะห์ ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

1.อาสา เป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้าน และพัฒนาการเด็ก  ระยะเวลา 4-6 เดือน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้


เด็กอ่อน-เด็กเล็ก

(1)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี  ( อาสา 4 เดือน / มีค.-มิย.59)
    เด็กชายและหญิง : อายุ 7 เดือน-2 ขวบ
    ลักษณะกิจกรรม  :   ป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
    วันทำกิจกรรม     :    ทุกวันศุกร์    เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 10 คน
                                      ทุกวันเสาร์   เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 10 คน

 (2)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ( อาสา 6 เดือน / มค.-มิย.59)
      เด็กชายและหญิง : อายุ 7 เดือน- 6 ปี
      ลักษณะกิจกรรม   :   ป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
      วันทำกิจกรรม      :   ทุกวันอังคาร      เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 5 คน
                                       ทุกวันพุธ            เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 5 คน
                                       ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 5 คน
                                       ทุกวันอาทิตย์      เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 10 คน


เด็กเล็ก(พิการ)

(3) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) จ.นนทบุรี 
       ( อาสา 4 เดือน / มีค.-มิย.59 )
       เด็กชายและหญิง(พิการ) : อายุ 3-8 ปี
       ลักษณะกิจกรรม  :   ป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
       วันทำกิจกรรม     :   ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  9.00-11.00 น.    รับอาสา 15 คน
                                        ทุกวันอาทิตย์     เวลา 14.00-16.00 น.   รับอาสา 15 คน


เด็กเล็ก-วัยรุ่น

(4) สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  กรุงเทพ  ( อาสา 4 เดือน / มีค.-มิย.59)
       เด็กหญิง : อายุ 8-15 ปี
       ลักษณะกิจกรรม  :  เป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้าน และสอนหนังสือนักเรียน กศน.(ม.ต้น)
       วันทำกิจกรรม     :  ทุกวันพุธ                          
                                        -สอนการบ้านนักเรียน กศน. เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน
                                        -เด็กทั่วไป                            เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน
                                      ทุกวันศุกร์      เด็กทั่วไป       เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน
                                      ทุกวันอาทิตย์  เด็กทั่วไป     เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน


คุณสมบัติของอาสาสมัคร ประเภท 4-6 เดือน
1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.ต้องมีเวลาเป็นอาสาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา 4 หรือ 6 เดือน
3.มีจิตใจอ่อนโยน รักเด็ก และมีความสนใจส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
4.สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
5.สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาสาสมัครได้

การปฐมนิเทศอาสาสมัคร : เนื่องจากสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งกำหนดวันปฐมนิเทศอาสาสมัครไม่ตรงกัน ทางมูลนิธิสุขภาพไทยจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดใบสมัครอาสา ประเภท 4-6 เดือน
ได้ที่นี่ http://www.thaihof.org/page/39102.อาสาประเภท 1 วัน   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) อาสาล้างกล่องนม ที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
       ลักษณะกิจกรรม  :  ล้างทำความสะอาดกล่องนม UHT.
       วันทำกิจกรรม     : วันพุธ     เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา  10 คน
                                     วันเสาร์   เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา  10 คน
 
       ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ คุณปุณณดา(ปุย) โทร.081-9053205
                                                 คุณพรพฤทธ์       โทร.089-1427598

 

ดาวน์โหลดใบสมัครอาสาทำความสะอาด
ได้ที่นี่  http://www.thaihof.org/page/3961


สอบถามเพิ่มเติม      มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092   
                                      อีเมล์ thaihof@gmail.com

ดำเนินงานโดย        มูลนิธิสุขภาพไทย   สหทัยมูลนิธิ   เครือข่ายพุทธิกา
สนับสนุนโดย          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
                                   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร อาสาดูแลเด็ก 4-6 เดือนได้ที่นี่ 
    http://www.thaihof.org/page/3910
  • ดาวน์โหลดใบสมัครอาสาทำความสะอาด 1 วันได้ที่นี่  http://www.thaihof.org/page/3961

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี