โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”ในที่ดินตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ

ชุมชมบ้านถ้ำเสือเป็นอีกชุมชนที่ได้ร่วมกับโครงนี้ ทำให้ภายในชุมชนมีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนในสามารถทำความรู้จักธนาคารต้นไม้ที่ทางชุมชนช่วยกันดูแล

ภารกิจอาสา

1.คำนวณมูลค่าราคาต้นไม้ที่เจริญเติบโต
2.ปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน
3.ล่องเรือยางกับกิจกรรม3ฐาน
3.1ล่องเรือยางตักน้ำใส่กระบอก
3.2เก็บใบสร้างการเรียนรู้
3.3หาสิ่งของที่ซ้อนไว้
4.ฟังบรรยายโครงการธนาคารต้นไม้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่23ก.ย 2561 นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานีbtsอารีย์
06.00น. ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ
06.30น.ออกเดินทางสู่ชุมชนวัดถ้ำเสือ
10.00น.ถึงชุมชน รับประทานน้ำ ทางชุมชนจ้ดไว้ น้ำสมุนไพร
ฟังบรรยายโครงการธนาคารต้นไม้
10.30น.ทำกิจกรรมคำนวณราคาต้นไม้
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.ปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน
14.00น.ล่องเรือยางพร้อมทำกิจกรรม3ฐานสร้างความสามัคคี
15.00น.เสร็จภารกิจ สรุปผลกิจกรรม
15.30น.เดินทางสู่วัดถ้ำเสื้อ ไห้วพระ
17.00น.เดินทางกลับ
20.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

รับสมัครจำนวน30ท่าน
ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ 790 บาท
1.ค่ารถตู้ ไปกลับ
2.ค่าอาหารมื้อเที่ยง3อย่าง
3.ค่าต้นไม้
4.ค่าล่องเรือยาง

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ
4.แจ้งชื่อ นามสกุล

มีใบประกาศรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสา
สามารถเซ็นใบรับรองจิตอาสา กยศ พร้อมตราประทับ

สื่งที่ต้องเตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.ชุดเปลี่ยนล่องเรือยาง
3.ยารักษาโรค
3.ร้องเท้าแตะ

ค่าใช้จ่าย : 790บาท