โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้เผยแพร่ไปสู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วไปที่สามารถสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

   หัวข้อการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ลพบุรี รุ่นที่ 1  

1.ความคาดหวังของการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์

2.ทำไมต้องมีสวนสัตว์

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร

4. Field trip แบ่งกลุ่มอาสาสมัคร 3 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้งานภายในสวนสัตว์

5.การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์

6.การประเมินผลกิจกรรม

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                           1.เยาวชนที่อายุระหว่าง 12-18 ปี

                           2.มีใจรักสัตว์ รักสวนสัตว์ มีน้ำใจชอบช่วยเหลือ

                           3.มีจิตอาสาและตั้งใจช่วยงานบริการ

                           4.กล้าแสดงออกสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                           5.สามารถอยู่ในกฎระเบียบสวนสัตว์ได้

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี