โครงการ “ครูอาสาสมัครเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 4

          ปี 2556 – 2557 เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ดำเนิน โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครในระดับภูมิภาคของ ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการพัฒนา สังคม ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานโดยสร้างร่วมมือกับ องค์กรที่รับอาสาสมัครในระดับภูมิภาคใน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการอาสาสมัคร (Volunteer Program) และระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) ให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยอยู่บนพื้นฐานของประเด็นความต้องการทางสังคม ของแต่ละพื้นที่ และมุ่งไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครที่มีความยั่งยืน (Sustainable Volunteering)
ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือโดยพัฒนาความร่วมมือการทำงาน กับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้าง พื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง “ครูอาสาสมัคร” ซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของ โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ “ครูอาสาสมัคร” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร
1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (2 พฤศจิกายน 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2559)
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทอาสาสมัคร
2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
4.1 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
4.2 สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
4.3 สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4 ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5 สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6 จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

5. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 12 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)6. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **
1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน ในหัวข้อ “หากท่านได้รับคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัคร ท่านคิดว่าบทบาทการเป็นครูอาสาสมัคร จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทั้งกับโรงเรียนและตัวท่านเอง” พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ (https://www.volunteerspirit.org/?p=21657)7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

7.1 การสมัครโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 4
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการสมัคร (ข้อ6.2) มาในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2558
7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 กันยายน 2558 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org
7.4 การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังจากประกาศผล ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 28 – 29 กันยายน 2558 ส่วนสถานที่จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทางอีเมลล์และ sms
7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
5 ตุลาคม 2558 ที่ www.volunteerspirit.org
7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในที่พื้นที่ ในวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558  ณ จังหวัดเชียงใหม่
7.7 การปฏิบัติงาน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 (4 เดือน)

สอบถามเพิ่มเติม :  เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
081-7164438     (คุณฉวีวรรณ)          อีเมล์  meow@childsdream.org
085-0332794     (คุณพันธกานต์)      อีเมล์  phantakarn@volunteerspirit.org

แบบฟอร์มสมัคร ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่4 << Click !!

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น 4”

1. โรงเรียนบ้านห้วยปู
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ลักษณะทั่วไป
โรงเรียนบ้านห้วยปู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา ใน อ.กัลยานิวัฒนา ระยะทาง 120 กม.จากเมืองเชียงใหม่ถึงบ้านห้วยปู
มีนักเรียนจำนวน 102 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ และพูดภาษาปกาเกอะญอเป็นหลัก ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีครูประจำการ 6 คน เป็นครูประจำชั้น รับผิดชอบ ป.1 – ป.6 และครูอัตราจ้าง 1 คน สอนระดับชั้นอนุบาล (เป็นครูชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ)  มีนักเรียนหอพักทั้งหมด 38 คน
ระบบสาธารณูปโภค
• ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ของทุกเครือข่าย
• มีสัญญาณ Wifi Internet ของโรงเรียน
• มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ใช้ระบบโซลาเซลล์
• มีระบบน้ำประปาของโรงเรียน

2. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ลักษณะทั่วไป
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรภาษาไทย ควบคุมและดูแลหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน แบ่งเป็น หญิง 37 คน ชาย 58 คน นักเรียนมาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ( ไตใหญ่, มูเซอ, ลาหู่, ปะโอ, ว้า)   นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไตใหญ่เป็นภาษาหลัก ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  มีครูข้าราชการจำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน มีนักเรียนหอพัก 65 คน
ระบบสาธารณูปโภค
• มีสัญญาณโทรศัพท์ ของเครือข่าย Truemove, AIS
• มีสัญญาณ Wifi Internet ของโรงเรียน
• ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์
• มีระบบน้ำประปาของโรงเรียน

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม
หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ลักษณะทั่วไป
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2 หรือ โรงเรียนบ้านปุงยาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยลักษณะเด่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคือเน้นการจัดการเรียนการสอนของ เด็กในชุมชนบริเวณชายแดนให้สามารถ อ่านออก เขียนได้ อยู่ในสังคมได้ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของตำรวจตระเวนชายแดน
มีนักเรียนจำนวน 142 คน (ผู้หญิง 79 คน ผู้ชาย 63 คน) เด็กนักเรียนส่วนมากเป็นเด็กจากหมู่บ้านในละแวกนี้และมีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่เป็นชาวพม่าข้ามฝั่งมาเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6  มีครูจำนวน 6 คน
สาธารณูปโภค
• ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ของทุกเครือข่าย
• มีสัญญาณ Wifi Internet ของโรงเรียน
• มีไฟฟ้าใช้ถึง 18.00 น. (จากระบบโซล่าเซลล์)
• มีระบบน้ำประปาของโรงเรียน

4. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ลักษณะทั่วไป
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้าง ทุรกันดาร ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน ระยะทางจากเมืองเชียงใหม่ ถึงโรงเรียน 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) โดยนักเรียนมาจากหมู่บ้านห้วยส้มป่อย, บ้านสามหลัง, บ้านห้วยมะนาว, บ้านห้วยขนุน, บ้านขุนแตะ, บ้านขุนยะ, บ้านป่าเกี๊ยะ และบ้านป่ากล้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ โดยลักษณะเด่นของโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คือ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาปกาเกอะญอเป็นภาษาหลัก ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีครูจำนวน 14 คน นักเรียนจำนวน 132 (ชาย 67, หญิง 65 คน)
สาธารณูปโภค
• มีสัญญาณโทรศัพท์ ของเครือข่าย AIS
• มีสัญญาณ Wifi Internet ของโรงเรียน
• มีไฟฟ้าใช้จากระบบโซล่าเซลล์
• มีระบบน้ำประปาของโรงเรียน

5. โรงเรียนบ้านแม่ศึก
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ลักษณะทั่วไป
โรงเรียนบ้านแม่ศึก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) มีเขตบริการ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ศึก บ้านกองกาน บ้านแม่คอง บ้านกองบอด บ้านสันปูเลย และบ้านขอม ระยะทางจากเมืองเชียงใหม่ถึงโรงเรียน 182 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.25 ชั่วโมง เดินทางจากตัว อ.แม่แจ่มไปโรงเรียนประมาณ 20 นาที
มีจำนวนครู 15 คน จำนวนนักเรียน : อนุบาล ถึง มัธยมต้น 166 คน ประถม 57 คน มัธยม 106 คน นักเรียนหอพัก : ชาย 64  หญิง  75
สาธารณูปโภค
• มีสัญญาณโทรศัพท์ของทุกเครือข่าย (สัญญาณอาจไม่เสถียรในบางช่วงเวลา)
• มีสัญญาณ Wifi Internet ของโรงเรียน
• มีไฟฟ้าใช้
• มีระบบน้ำประปาของโรงเรียน

6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน
หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ลักษณะทั่วไป
โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 84 คน ครู 8 คน เป็นอัตราจ้าง 3 คน ข้าราชการ 5 คน
โรงเรียนก่อตั้งในปี 2527 ชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นชาวกะเหรี่ยงพุทธ จากหมู่บ้านผาวอย บ้านคะโนะ บ้านสามแลง บ้านหัวหา และบ้านหัวแม่สุริน การเดินทางจาก อ.เมือง เชียงใหม่ ไป ขุนยวม ใช้เส้นทางผ่าน ดอยอินทนน์ ไป อ.แม่แจ่ม เข้าบ้านแม่นาจร ตรงไปขุนยวม ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง
สาธารณูปโภค
• ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ของทุกเครือข่าย
• มีสัญญาณ Wifi Internet ของโรงเรียน
• มีไฟฟ้าใช้
• ระบบน้ำประปาของโรงเรียน