แนะนำโครงการ
โครงการอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อสังคม NIV นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ USO NET (ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.) และ เพื่อ
 • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ
 • เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ และโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และที่อยู่ในชนบท หรือ พื้นที่ห่างไกล และกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะช่วยสร้างความเจริญของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • ประชาสัมพันธ์ศูนย์ USONET ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จัด ตั้งขึ้นโดย สำนักงาน กสทช.
 • สร้างเครือข่ายจิตอาสาที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีสมาชิกในทุกระดับชั้นตั้งแต่ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและองค์กรต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้เกษียณการทำงาน โดยเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมความมีจิตอาสา และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร และจากสังคมทุก ภาคส่วน
USO-Net คืออะไร
ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือแผน USO ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) กสทช. ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน และศูนย์ อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า ศูนย์ USO NET ขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกล และพื้นที่ที่ประชาชนยังขาดโอกาส ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ ประชาชนในพื้นที่ชนบท และกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยศูนย์ USO NET แต่ละที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึง อุปกรณ์ด้าน ไอซีที อื่นๆ ไว้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้ แก่ชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้การดำเนินงานของ กสทช. ภายใต้แผน USO นั้นไม่เพียงแต่การจัดตั้ง ศูนย์ USO NET และการจัดให้มีบริการเพื่อสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กร โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด

การรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาในระดับดังกล่าว และไม่กำหนดสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเอก ไม่กำหนดสาขาวิชา
 3. สามารถทำงานและพักอาศัยในพื้นที่ที่โครงการกำหนด ติดต่อกันตลอดระยะเวลาหกสัปดาห์หรือตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด หากมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้พื้นฐานด้านไอที และหากมีทักษะอื่นๆ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสังคม การบริหารและการตลาด การออกแบบกราฟฟิค การตัดต่อภาพ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีจิตอาสา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และไม่หวังผลตอบแทน
 6. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีใดๆ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือสมัครเป็นทีมทีมละไม่เกิน 3 คน โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ [สมัครทางเว็บไซต์]
 2. ผู้สมัครจะต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. โครงการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. และทางอีเมลล์ของผู้สมัคร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.facebook.com/NIV2014
ภารกิจของอาสาสมัคร
กิจกรรมหลักๆที่อาสาสมัคร NIV จะต้องปฏิบัติในระหว่างการลงพื้นที่ ประกอบด้วย

 1. ประเมินความพร้อมและศักยภาพของชุมชน และวางแผนงานกิจกรรมต่างๆในช่วงการลงพื้นที่
 2. อบรมหลักสูตรต่างๆด้าน ไอซีที และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ให้กับคนในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึง เจ้าหน้าที่รัฐ ครูและนักเรียน ผู้ประกอบการในชุมชน เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงในศูนย์ USONET
 3. พัฒนาเว็บไซต์ให้กับชุมชนหรือศูนย์ USONET หรือหน่วยงานรัฐ เช่น อบต. ในพื้นที่ หรือโรงเรียน และจัดทำเนื้อหา เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน
 4. จัดทำวีดิโออย่างน้อยสองเรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์งานและโครงการ และเพื่อรวมรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 5. กิจกรรมอื่นๆตามสมควรและที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การทำพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ การผลิตสื่อความรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น
 6. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อ สำนักงาน กสทช. และ ITU

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. ความรู้ทั้งในด้าน ICT และในด้านอื่นๆจากการอบรมหลักสูตรต่างๆในช่วง Boot Camp เช่นหลักสูตรการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น หลักสูตรการเตรียม ถ่ายทำ และตัดต่อวีดิโอ การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ
 2. ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ (ITU) และหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโทรคมนาคมและไอซีที ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 3. ประสบการณ์การทำงานจิตอาสา การทำงานร่วมกับชุมชน และการทำงานให้กับองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ
 4. การได้เป็นสมาชิกของเครือข่าย NIV ซึ่งจะมีกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เช่นโครงการเครือข่ายอาสาสมัครนานาชาติ และการได้เพื่อนใหม่ๆจากที่ต่างๆและจากหลายๆสาขาการศึกษาและอาชีพ
 5. ประกาศนียบัตรจากโครงการรับรองโดย ITU และ สำนักงานกสทช. และประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้อบรมหลักสูตร เช่น Intel Easy Step

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://iivnetwork.net/niv/index.html

http://iivnetwork.net/niv/register.php

ค่าใช้จ่าย : -