วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 เริ่มแรกพาน้องๆโรงเรียนกวดวิชา ไปปลูกป่าชายเลนศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2
สร้างจิตสาธารณะ (จิตอาสา) และส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจจะอยู่เพื่อสังคม
การพัฒนาอาสาสมัครด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ใช้เวลาว่างในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
นาย ทินกร ภาคคำ
ประธาน