ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน ) หรือ สบร. สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้มีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย มีคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์คุณธรรมโดยคำสั่ง สบร. ที่สามารถกำหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานด้วยตนเอง

หลักการทำงานสำคัญและเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของศูนย์คุณธรรม คือ กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดต่อเนื่องมาแล้ว ๖ ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีความมุ่งมั่นในการยึดถือนำไปสู่การปฏิบัติ การวิจัยและจัดการความรู้ เพื่อสืบค้น แสวงหาองค์ความรู้และต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม มากกว่า ๒๐๐ รายการ อาทิ ต้นแบบจิตอาสา แผนที่ความดี ที่นำไปสู่นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) การจัดงานเปิดขอบฟ้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ อาทิ กิจกรรมทำดีไม่ต้องเดี๋ยว เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม ที่สอดคล้องกับพื้นที่และบริบทแต่ละแห่ง จัดทำภาพยนตร์สารคดีสั้น ๓ นาที ชื่อ ดอกไม้บาน…สื่อสารความดี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและกระบวนการสร้างคุณธรรมความดีในสังคมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และมีผลผลิตด้านสื่อสาธารณะ จำนวน 204 เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๕๑ สบร. รับข้อสังเกตจากสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชน คณะกรรมการบริหาร สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้านเป็นส่วนงานภายใน และปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การบริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมไม่สอดคล้องกับภาระงานของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จึงเห็นควรให้ศูนย์คุณธรรมทำเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเริ่มดำเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่านสำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจ ดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาคุณธรรมความดี

วิสัยทัศน์
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข ด้วยฐานคุณธรรมความดี

พันธกิจ
เสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่าย ในการพัฒนาคุณธรรมความดี ที่เป็นการรวมพลังยกระดับ แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ทุกภาคส่วนของสังคม

ไม่มี