บ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กหญิง

บ้านราชวิถีได้จัดทำโครงการอาสาสมัครขึ้นเพื่อ กระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก อาทิ
- โครงการสอนพิเศษให้น้อง เป็นการสอนพิเศษให้ กับเด็กๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- โครงการกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ทั่วไป อาทิ กิจกรรมเสริมทักษะยามว่าง กีฬา การทำอาหาร ทักษะด้านการตลาด
- โครงการสนทนากับบุคคลตัวอย่าง อาสาสมัครจะ ได้รับเชิญมาพูดคุยกับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อ แบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต
- โครงการกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เป็นการให้ กำลังใจเมื่อเด็กทำความดี หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ