มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

- อ่านหนังสือลงเทปหรือซีดี(ประเภทหนังสือ บท เรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ )
- งานด้านคอมพิวเตอร์ (สอนการใช้คอมพิวเตอร์)
- พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลง
ดิสก์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาค้นคว้าทำรายงานหรือ แปลเป็นหนังสือเบรลล์)
- งานสอนการบ้าน(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯลฯ)
- งานสอนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)
- งานสอนดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล เปียโน)
- งานผลิตสื่อ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของ นักเรียนตาบอด
- งานประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมนันทนาการ
- งานห้องสมุด