มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
Habitat For Humanity Thailand

พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
กรุงเทพและปริมณทล,อยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,อุดรธานี,นครราชสีมา,เชียงใหม่,พิษณุโลก,อุทัยธานี,ภูเก็ต,ระนอง,กระบี่,ระยอง,ชลบุรี

โครงการ “ฮาบิแทต ไทยแลนด์ ยูทบิว 2012” เป็นโครงการที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย หรือ Habitat for Humanity Thailand ร่วมมือกับ  Habitat for Humanity ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกรวม 5 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนิเชีย และ ไทย  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่มีความห่วงใยสังคม และปรารถนา  จะเห็นคนในสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ เยาวชนจะร่วมกันไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมกับเยาวชนในประเทศอื่นๆ กว่า 5,000 คนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555  โดยก่อนที่จะถึงวันดังกล่าว เยาวชนจะร่วมกันสร้างเครือข่ายเชิญชวนเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง ผู้สนใจที่มีจิตอาสา ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ร่วมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Blog  หรือการสร้างหน้าเพจของตนเพื่อเชิญชวนให้สนับสนุนโครงการผ่านการบริจาคออนไลน์ที่ www.give2habitat.org

สำหรับโครงการยูทบิว 2012 ในประเทศไทย จะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเยาวชนอาสาในประเทศไทยจะร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นที่แก้มลิง รองรับน้ำ กรณีเกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา น้ำท่วมพื้นที่ดังกล่าวสูงถึง 3 เมตรและท่วมขังเป็นเวลานานหลายเดือนเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้หลายครอบครัวที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องอพยพหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ริมท้องถนนดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก

สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น